COLUMN.19.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, struinunt laast Ettus of Leurs S’eeren weegun.

Wandelent of fietsunt, want ik doeij nog wellis waddaandurs

As vurrut kôôr pennun of zittun rommullun of reejgullun,

Naoddurrik soms wellis vurweisbortjus van de Gummjinte.

En’t gao van ‘sportpark De streek’ tot ‘Sportpark de Streek’

Naor ‘sportpark de Streek’, of wok wel ‘Bouwverkeer streek’

Tot ‘bouwverkeer Streek’ en as taolpuurrist vink dawwel wah!

Reejjun dakkur oowvur pen ‘ier, is damme van ôôze buurt

Al mjir kjir meej de Gummjinte duroowvur gepraot ‘emmun.

Nouw èmmun zöllie van de Gummjinte al dikkuls guzzeet

En zèllufs toegezeet dur waddaon te doen, mar geziet

Nouw nog steeds duzzellufde bortjus staon.., en ‘angun…

Kik musschient dattie nuuwe Burgummjister diddwok leejst

Of bukkèkt en dattur nouwwis eindulluk waddaon gebeurt.

Of zouw dah eijdullukke wôôp zèn van mein as pènnurt!?

Reejjun om uit te zien naor de woensdag: wir ripputtiessie!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, struinend langs Ettens of Leurs ’s-Heeren wegen,

Wandelend of fietsend, want ik doe nog wel ’s wat anders

Als voor het koor pennen, te zitten rommelen of te regelen,

Nader ik soms wel eens verwijsbordjes van de Gemeente.

En ‘t gaat van ‘sportpark De streek’ tot ‘Sportpark de Streek’

Naar ‘sportpark de Streek’, of ook wel ‘Bouwverkeer streek’

Tot ‘bouwverkeer Streek’ en als taalpurist vind ik dat wel wat!

Reden dat ik er over pen, hier, is dat we van onze Buurt

Al meermaals met de Gemeente er over gesproken hebben.

Nou hebben ‘zij’ van de Gemeente al dikwijls gezegd

En zélfs toegezegd er wat aan te doen, maar je ziet

Nu nog steeds dezelfde bordjes staan…, en hangen…

Kijk misschien dat die nieuwe Burgemeester dit ook leest

Of bekijkt en dat er nu eindelijk eens wat aan gebeurt.

Of zou dat ijdele hoop zijn van mij als schrijver!?

Reden om uit te zien naar woensdag: weer repetitie!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.12.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir zoowweit, we meugun wir niej!

Want tis karnuval, allus mot wir weijkun, tis digt!

Allus staoddop zun kop, de tent is oowpun, mar..

Niej vur ôôs, want weij meugun niej kommuh, dus.

En daddoe zjir, want ik ben ginne karnuvallur, tis

Niej aon mein bussteet, dus ik wul gwón ziengun!

Tzen traonun die nouw vloeijjun, tzen traonun, ut

Reejguntturvan, want kwul ziengun meet koor en

At kan liefst vandeweek nog, wir, gwon, as gewent…

Niks gin pollunnaizzus, niks gin gublèr vant bier

En zoow, mar gwon lietjus van ‘drienk rwôôje wein’.

Niks aon, karnuval, want we kunnuh dan niej ziengun.

Kik en weij zèn un zangkoor, vur goeije lietjus en

Ommus niej vur van die meebleir lietjus as van

Op die school meej van die luijzunmoeddurs, tog!?

Reejjun om uijt te zien naor de volgunde week…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer zover, we mogen weer niet!

Want ‘t is carnaval, alles moet weer wijken, ’t is dicht!

Alles staat op z’n kop, de tent is open, maar…

Niet voor óns, want wíj mogen niet komen, dus.

En dat doet zeer, want ik ben geen carnavaller, ‘t is

Niet aan mij besteedt, dus ik wil gewóón zingen!

T’zijn tranen die nou vloeien, ‘t zijn tranen, het  

Regent er van, want ik wil zingen met het koor en

Als‘t kan liefst deze week nog, gewoon, als gewent…

Niks geen polonaises, niks geen geblèr van ’t bier

En zo, maar gewoon liedjes van ‘drink rode wijn’.

Niks aan, carnaval, want we kunnen dan niet zingen.

Kijk, en wij zijn ’n zangkoor, voor goede liedjes en

Ommers niet voor van die meeblèr liedjes als van

Op die school met van die luizenmoeders, toch!?

Reden om uit te zien naar de volgende week…

Tot de volgende keer,

ERKA.

COLUMN.05.02.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kdogt vandeweek, kaar gurrugtun guwwort:

Wah zallur gaon gebeurrun, wah zalttie gaon doen!?

Akkut goet guwwort aar zouwtie daltun vantjin

Naor taandur gaon zettun, deurmukkaorre ‘ussullun,

En op aandurre plekkuh gaon zettuh, zoowguzzeet!

Nouw, dur giengun bij daandurrun durwok vandur plek.

Tog aarrikkur mjir van vurwaagt, ik dogt ‘ei gaosse  

Regs rigttun, van grwot naor kleijn zettun, zoowguzzeet.

Ammul niej waor dus, ‘ei eejsse dus gwon beejtur

Naor stem gussorteert en das eijgunluk beejtur dankkur  

Eijgunluk van vurwaagt aar, en ‘koop, en vurwaagttur

Nouw van, daddut wah stemming betreft, beejttur gaot  

Klienkun, beejttur gaot stemmun dus, dammut mjir gleijk

Of duijdullukkur gaon worrun, en mussgient worrun we

Of kreijgun mjir bassun un paor laogge altun schoowvun  

Reejdulluk korttop naor de mannun zaaggik opt lest tog!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik dacht deze week, had geruchten gehoord:

Wat zal er gaan gebeuren, wat zal hij gaan doen!?

Als ik het goed gehoord had zou hij de alten van ’t een

Naar ‘t ander gaan zetten, door elkaar gaan husselen,

En op andere plaatsen gaan zetten, zogezegd!

Nou, er gingen bij de andere stemmen ook van hun plek.

Toch had ik er meer van verwacht, ik dacht, hij gaat ze

Rechts richten, van groot naar klein zetten, zogezegd.

Allemaal niet waar dus, hij heeft ze gewoon beter

Naar stem gesorteerd en dat is eigenlijk beter dan ik er

Eigenlijk van verwacht had, en ik hoop, en verwacht er

Nu van, dat het wat stemming betreft, beter gaat

Klinken, beter gaat stemmen dus, dat we het meer gelijk

Of duidelijker gaan horen, en misschien horen we

Of krijgen we meer bassen, ’n paar lage alten schoven

Redelijk kort op naar de mannen zag ik op ’t laatst toch!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.29.01.2018

Torzjieneel:

Zwaontjes, kèm vandeweek wirris zittuh deinkuh.

Want tis end volgende mont vurgaodurring, en

Akkut goettèm gaonzut oowvur kljirrun ‘èmmun…

Niks mis meej, mar kiezzun tussen zwart en blaauw

En niks aandurs is mar un bietje kiezzun, tog?

Nouwwis mein keujs dan snel gummokt, want

Tworddan vur meijn zwart, want daor kunnun die

Reejdulluk mwôôije zjielletjes gwôn béij bleijvun!

Ammul zwarte broekun (wók de vrouwun) en wok

Nog zwarte bloezzun, meej vur de mannun ut strikske,

En vur de vrouwen nog die sjaol drop, dan klopput!

Nouw, vínník tummieste, zwart meej mwooi rwooi.

Kik, das tog niej ljilluk eij, blèfdaalteij tog mwooi!

Om efkus zoowmar un veurschotje te geejvun ‘ierdus.

Om guwwon mar efkus ammul oew hèrssus te laottun

Raottullen vúr de vurgaodurring en niej pas dróndur…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik heb deze week weer eens zitten denken.

Want het is eind volgende maand jaarvergadering, en

Als ik het goed heb gaan ze het over kleding hebben…

Niks mis mee, maar kiezen tussen zwart en blauw

En niets anders, is maar een béétje kiezen, toch?

Nou is mijn keus dan snel gemaakt, want

T’wordt dan voor mij zwart, want daar kunnen die

Redelijk mooie giletjes gewoon bij áán blijven!

Allemaal zwarte broeken (óók de vrouwen) en ook

Nog zwarte blouses, met voor de mannen ’t strikje,

En voor de vrouwen nog die sjaal er op, dán klopt ‘t!

Nou…, vind ik tenminste, zwart met mooi rood.

Kijk, da’s toch niet lelijk hè, blijft altijd mooi!

Om maar even zo maar ‘n voorschotje te geven, hier.

Om gewoon maar even allemaal je hersens te laten

Ratelen vóór de vergadering en niet pas tijdens….

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.22.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie dadwok gat, diej muzziek?

Want kwaar tog wel vurrast wor toenkkut kreejg.

Ammul goeffunt, ammul guproowbeert ut te ziengun?

Nouw tgaaf wel wat moeijte, mar dallaag niej aon,

En dur de afzendur wor, want dallig guwwon aon

Niks mjir of miendur dannaonnoew eijgun guzzieng!

Tog wel goet gedaon van ‘sWies, om ammul dieje

Rustgeejvunde muzziek te könnun bullösturrun, en  

Ammul, jimmul aljin, meej te gaon zittun te ziengun.

Nouw kben bunnuuwt oetta jöllie is buvallun, goet?

En nouw mottut de woensdag nuttuurluk jil goet en

Naor buwworrun gaon, want tkanniej vur niks…..

Kik, en das nouw, zowwak un veurugge kjir al zeej,

Oowvurduijdulluk saomenspel, vurbinding, int koor.

Om saomun vurruijt te kunnun, weijjur te kommun.

Reejjun dus vur de vlag uijt, vurt koor, ôôs koor!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie dat ook gehad, die muziek?

Want ik was toch wel verrast toen ik het kreeg.

Allemaal geoefend, allemaal geprobeerd ‘t te zingen?

Nou, het gáf wat moeite, maar dat lag niet áán,

En dóór de afzender hoor, want dat lag gewoon aan

Niks meer of minder dan aan je eigenste gezang!

Toch wel goed gedaan van s’Wies, om allemaal die

Rustgevende muziek te kunnen beluisteren, en

Allemaal, helemaal alleen, mee te gaan zitten zingen.

Nou, ik ben benieuwd hoe dat jullie is bevallen, goed?

En nu moet het woensdag natuurlijk heel goed en

Naar behoren gaan, want het kan niet voor niks…..

Kijk, en dat is nou, zoals ik ’n vorige keer al zei,

Overduidelijk samenspel, verbinding, in het koor.

Om samen vooruit te kunnen, verder te komen.

Reden voor de vlag uit, voor ’t koor, voor óns koor!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.15.01.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, trugkeijkunt op vandeweek, vinnik wakkal von.

Want tnuuwe jaor is nog mar net buggonnun of tbuggiendal.

Awwir un nuuw lit, de woensdag komtur wir jintje, nun alt.

Nouwwaart un soowpraon, dus duitwas, de groei, buggient.

En amme zoow deurgaon, dan worrut strak wír naor de

Neejguntug leejjun, mar ‘oew zittut meej vurjongun, van

Togwel un koor meejjun leefteit van noggal reejdulluk

Ruijm zeujvuttug-plus…, mar: ‘alleejlujjah, diej van nouw

Alleejlujjah, bies, leek wel wah miendur, dus ist vurjonggun

Nouw eijndulluk gestart, buggonnun, aon de gang gegaon?

En nouw benk dus bunnuuwt watdiej alt van de woensdag

Nouw wir zal zèn, un jonkkie noggis, of wir un ouwe t…. ..?

Kik, vurruitzien is ruggeerrun (of ist aandurssom?), dus

Omt koor leejvunt touwwun, mottun we driengunt vurjongun,

Omt koor toekomst te geejvun…, ‘koopput, want ik ben zelluf

Reejdulluk poowzietief oowvur de toekomst vant koor, ôôs koor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, terugkijkend op deze week, vind ik wat ik al vond.

Want ’t nieuwe jaar is nog maar net begonnen of ’t begint al.

Al weer ’n nieuw lid en woensdag komt er weer een, ’n alt.

Nu was het een sopraan, dus de uitwas, de groei, begint.

En als we zo doorgaan, dan wordt het straks weer naar de

Negentig leden, maar hoe zit het met het verjongen, van

Toch wel een koor met een leeftijd van nogal redelijk,

Ruim zeventig-plus…, maar: hallelujah, die nieuwe van nu

Alleluja, bis, die leek wel wat minder, dus is het verjongen

Nou eindelijk gestart, begonnen, aan de gang gegaan?

En nou ben ik dus benieuwd wat die alt van a.s. woensdag

Nu weer zal zijn, ’n jonkie weer, of weer ’n ouwe t…. ..?

Kijk, vooruitzien is regeren (of is ’t andersom?), dus

Om ’t koor levend te houden, moeten we dringend verjongen,

Om ’t koor toekomst te geven…, ik hoop ‘t, want ik ben zelf

Redelijk positief over de toekomst van het koor, ons koor!

Tot de volgende keer,

ERKA.