COLUMN.18.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wir goed dammedur wir waarrun.

Want twaar wir efkus geleejuh dammedur waarruh!

Ammul dur de karnuvval, mar volgus mein waarrut

Nou aljin mar durrut Törrufschip, want die moesse

Enkult en aljin mar efkus werrukkuh om de boel

Nouw wirris klaor te maokkuh en wir schwon…

Tis eijgunluk gek dasse vur veijf daoguh karnuvval

Regtaf teejguh ôôs zegguh ge meu niej kommun!

Ammul leuk en aordug, mar nouw konnuh weij dus

Nouw twee kjir niej meej Nanny én Kees oeffunnuh.

En, witte, toenk daorraon dogt, Nanny, aggedah

Nouw int Tengels uijtsprikt ist: Nennie, en das,  

Kèk mar naor, niks mjir of miendur ‘n kienduroppas!

Oeps, zouwwut waor zèn, komse wok op ôôs passuh?

Of zittik nouw op de vurkjirde leijn of gedaagtus…(!?).

Regttuit: kben bleij dammewir konnuh oeffunnuh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was goed dat we er weer waren

Want ‘t was weer even geleden dat we er waren!

Allemaal door de karnaval, maar volgens mij was het

Nu alleen maar door ‘t Turfschip, want die moesten

Enkel en alleen maar even werken om de boel

Nu weer eens klaar te maken en weer schoon…

T’is eigenlijk gek dat ze voor vijf dagen karnaval

Rechtaf tegen ons zeggen je mag niet komen!

Allemaal leuk en aardig, maar nou konden wij dus

Nu twee keer niet met Nanny én Kees oefenen.

En, weet je, toen ik daar aan dacht, Nanny, als je dat

Nou in ’t Engels uitspreekt is ‘t: Nènny, en dat is,

Kijk ’t maar na, niets meer of minder ’n kinderoppas!

Oeps, zou het waar zijn, komt ze ook op ons passen?

Of zit ik nou op de verkeerde lijn of gedachten…(!?).

Rechtuit: ik ben blij dat we weer konden oefenen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.11.03.2019.

COLUMNS.11.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir mèirt, tgao gauw, tiswir zoow zoowmur!

Wirris bullasting invullun, keijkun of we wah trugkreijgun…

Ammul diengun diegge vur oew neujs kreit, die mottuh.

Nouw dogt ik beij mun eijgun, wurrom mottuh, kmaokkut

Egt zelluf wel uijt, mar soms…, dan roept de pligt, mottut!

Niks mwoojjur tog dan doen waorge zinninnet as 65-plussur.

Tis dammun aggenda aandurs aongift, want aandurs aak

Reejdulluk gauw munne sleur’ut opgholt en klaorgemokt.

Aandurs gift die aggenda nouw aon dak afspreejkun mot.  

Naor mun agenda gaon leejvun vandemont, tiszoow april!

En dan ist wir zoow Paossun, ‘Eejmulvaort en Pienksturrun.

Nouw en dan worrot dus égt vukkaanssieteit vurde greijzeh.

Kik, en dán worrut dus wir leejvun naor oew zin, doen waor

Of ge zinninet… Mar deinkkik nouw injnins: Nuuwe dieriegent,

Of ôônze Kees gao weg, kreiggun we dannog jist want ut koor

Reijkt weijjur dan aggendas of aandurre afspraokkuh, tog!?

Tottatwirris, ‘oudoe!

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer maart, ’t gaat snel, ’t is zo weer zomer!

Weer eens belasting invullen, kijken of we wat terugkrijgen…

Allemaal dingen die je voor je neus krijgt, die moeten.

Nou dacht ik bij mezelf, wáárom moeten, ik maak het

Echt zelf wel uit, maar soms…, dan roept de plicht, móet ‘t!

Niks mooier toch dan doen waar je zin in hebt als 65-+-er.

T’is dat m’n agenda anders aan geeft, want anders had ik

Redelijk snel m’n caravan opgehaald en klaar gemaakt.

Anders geeft die agenda nu aan dat ik áfspreken moet.

Naar m’n agenda gaan leven deze maand, ’t is zo april!

En dan is ’t weer zo Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Nou en dan wordt het dus écht vakantietijd voor de grijzen.

Kijk en dan wordt het dus weer leven naar je zin, doen waar

Of je zin in hebt… Maar denk ik nu plots: Nieuwe dirigent,

Of onze Kees gaat weg, krijgen we dan nog eerst want ’t koor

Reikt verder dan agenda’s of andere afspraken…, toch…!?

Tot de volgende keer, houdoe!

ERKA.

 

 

COLUMN.04.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, weij meugen niej naort Törrufschip,

Want tis karnaval en dan zouwwut druk zèn…

At karmaval is, dan ist wok optogt van Ettuh

Naor de Leur of aandursom van Leur naor Ettuh.

En at dan goet is mottut op de mart jil druk zèn.

Nouw, kben gaon keijkun, meettie van mein…

Tis triest dattur zoow weijnug volluk waar, daor.

Rottur waarrut datte optogt om twee uur vurtrok,

Af Leur en om ongeveer ‘alf vier pas op de mart

Naort Gummjintenuijs kwaam…, kwies niej

En ervaorrut nouw pas, de Leur is weit weg, want

Naor andur’alf uur pas aonkommun, dan ist weit!!

Kik, attur dan zoowweijnug volluk is, wurrom

Oow wurrom, meugun weij dan niej kommun naor

Of int Törrufschip om toeffunnun, swoensdags…(!?).

Regttuittut ‘art schreejf ik dinnouw…, errug ‘eij!?

Tottatwirris, ‘oudoe.

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wij mogen niet naar ’t Turfschip,

Want het is karnaval en dan zou ’t druk zijn…

Als ‘t karnaval is, dan is er ook optocht van Etten

Naar de Leur of andersom van Leur naar Etten.

En als ‘t goed is moet ’t op de markt heel druk zijn.

Nou, ik ben gaan kijken, mét die van mij…

T’is triest dat er zo weinig publiek was, daar.

Rotter was ‘t dat de optocht om twee uur vertrok,

Af Leur en om ongeveer half vier pas op de markt

Naar het Gemeentehuis kwam…, ik wist niet

En ervaar ’t nu pas, de Leur is vér weg, want

Na anderhalf uur pas aankomen, dan is ’t ver!!

Kijk, als er dan zo weinig publiek is, waarom

Oh waarom, mogen wij dan niet komen naar

Of in ’t Turfschip om te oefenen, ’s woensdags…(!?).

Recht uit het hart schreef ik dit nou…, erg hè!?

Tot de volgende keer, houdoe.

ERKA.

 

 

COLUMN.25.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah vonduggöllie durvan vandeweek?

Want ze waardur, die nuuwe dierigente van ôôs…

Akkut goet zaag dan eejsse veul aontjikkunningun.

Nog ekstra eejsse muzziek, assut niej vurgaat(!).

En saommun meej Kees liet se soms un lietje

Noggis oowvur doen, ommut zeejkur te weejttun…

Toowpun is dasse de kommunde weejkun dur

Reejdulluk rustug naor kan lösturrun en worrun  

Ammur tog niej zèn int Törrufschip, tweej kjir!

Nog zoowwiets, dah Törrufscjip, zèmmuh daor

En gubbruijkkun, nogal veul teit vurt Kanavval en

Naot Karnavval, dah gif niks mar weij könnun niej

Kommun, en dah vink wir vurveejlunt vur ôôs en

Ok vur Nanny, de nuuwe diriegente, want mottun

Ok wennun aon mukkaor en daddoedde swoensdags!

Reejjun ommur tog jil poowzietief in te staon, vink!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wat vonden jullie er van, deze week?

Want ze was er, die nieuwe dirigente van ons…

Als ik ‘t goed zag, dan heeft ze veel aantekeningen.

Nog extra heeft ze muziek, als ze het niet vergat (!).

En, samen met Kees, liet ze soms een liedje

Nog eens over doen, om het zeker te weten…

Te hopen is dat ze de komende weken er

Redelijk rustig naar kan luisteren en horen

Als we er toch niet zijn in ’t Turfschip, twee maal!

Nog zoiets, dat Turfschip, ze hébben daar

En gebruiken, nogal veel tijd vóór het Karnaval en

Ná het Karnaval, dat geeft niks, maar wij kunnen niet

Komen, en dat vind ik weer vervelend voor ons en

Ook voor Nanny, de nieuwe dirigente, want we moeten

Ook wennen aan elkaar en dat doe je ’s woensdags!

Reden om er toch heel positief in te staan, vind ik!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.18.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, ‘ouwde göllie dur rjikkunning meej,

Want ze komt de woensdag vur de jiste kjir!

Akkut goet ‘em dan jitsuh Nannie, of Nanny.

Nouw, dassal dus aandurs én wennun worrun!  

En aonpassun, want nao jist Cor en ôôze Kees,

Nouw vurttjist un vrouw vur ôôs, want Dinneke,

Tog eijgunluk de jiste beij de start vant/ôôs koor,

Reejkun ik niej meej, dus nouw sirriejeus en égt!

Ammul dus netjus, geknipt, gewassun en gekapt,

Noggis goet gebekt wok, want tzal wennun worrun!

En, efkus vur de zeejkur’eit: vurraandurring van

Nun speis doeddeejttun, tog, dus oowpunluk ist en  

Kommut ammul goet vur ôôs en vurt kôôr, al zumme

Om effe duijdulluk te zèn, ôôze Kees gaon missun!

Og, eij kom tussendeur affuttoew nog wel efkus wor…

Reejjun ommur vandeweek te zèn, te staon, vur ‘eur!!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, houden jullie er rekening mee,

Want ze komt woensdag voor de eerste keer!

Als ik het goed heb dan heet ze Nanny of Nannie.

Nou, dat zal dus anders én wennen worden!

En aanpassen, want na Cor en onze Kees,

Nu voor ‘t eerst ‘n vrouw voor ons, want Dieneke,

Toch eigenlijk de eerste bij de start van’t /ons koor,

Reken ik niet mee, dus nou dus serieus en écht!

Allemaal dus netjes, geknipt, gewassen en gekapt,

Nog ‘s goed gebekt ook, want ’t zal wennen worden!

En, even voor de zekerheid: verandering van

N’ spijs doet eten, toch, dus hopelijk is het en

Komt ’t allemaal goed voor ons en ’t koor, al zullen we

Om even duidelijk te zijn, onze Kees gaan missen!

Och, hij komt tussendoor af en toe nog wel even hoor…

Reden om er deze week te zíjn en te stáán, voor haar!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

 

COLUMN.11.02.2019.

 

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ut deur gat van Bart dattie

Welligt, strak, gao stoppun…, meejt Stuur dan tog…

Ammul dus goet ront keijkun en naodeinkun oft

Niks vur jouw is, ommum op te volguh, strak, dus!?

En dan, strak, vurt jist, un vrouw mussgient aont Stuur?

Nouw, dan worrut zeejkur un kippun’ok int Stuur.

Tog, want nouw issie, Bart, dunNaon tog, in daddok?

Reejkundur göllie dur vast op, dattur wok un vrouw,

At deurgaot strak, en dassalwel, as dieriegent staot!?

Niks vrems aon, want de mjiste leejjun zènnal vrouw

En dus ist normaol wok dattur zoowveul vrouwwun

Nouw int Stuur en durveur staon, vur de mannun ist

Keijkun en lusturrun, want al èmmuh die mannun

Ok noggis de broek aon, die vrouwwun buppaollun

Oknog wellukke broek mannun aon meuggun, en oowja

Rietje, nuh Jaorvurgaodurring is om te vurgaodurren…

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ‘t door gehad van Bart, dat hij

Wellicht, straks, gaat stoppen, met ‘t Bestuur dan toch…

Allemaal dus goed rond kijken en nadenken of het

Niks voor jou is, om hem op te volgen, straks, dus!?

En dan, straks, voor ‘t eerst, ’n vrouw aan ’t stuur.

Nou, dan wordt het zeker ‘n kippenhok in ’t Bestuur.

Toch, want nu is hij, Bart, de haan toch, in dat ‘hok’?

Rekenen jullie er alvast op, dat er ook nog een vrouw,

Als ’t doorgaat, straks, en dat zal wel, als dirigent staat!?

Niets vreemds aan, want de meeste leden zijn al vrouw

En dus is het normaal ook dat er zoveel vrouwen

Nu in ’t Bestuur en er voor staan, voor de mannen is het

Kijken en luisteren, want al hebben die mannen

Ook nog eens de broek aan, die vrouwen bepalen

Ook nog wélke broek die mannen aan mogen, en oh ja

Rietje, een Jaarvergadering is om te vergaderen…

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.