COLUMN.08.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, waor mokkut nouw wirris oowvur èmmun?

Want tkan oowvur Pechtold weg, Max dietwir niej…

Aalteit nog oowvur tkoor, de nuuwjaorsrusepsie.

Niks van daddallus, want kgaojjut èmmun oowvur niks.

En das moeijluk gunnogt, nérgus oowvur schreijvun!

Nouw merrukkik dak dan dus gwôn zit te tikkuh vur

Tog nog wah, want ge mot tog nog un oordjil vurmuh.

Reejgulregt un oordjil, want tmot niej gekkur worruh!

Ammul gemerrukt, vandeweek, dammedur wir drie

Nuuwe beij èmmun, wir alten, dus hek de vraog:

En waor bleijvun die nuuwe mannuh nouw, jonge liefst!

Nouw mot dus de vurrouwding tog in takt bleijvun, tog?

Kik atter zoowveul vrouwun zèn mottut mannunbestaant

Onvurweilt wôk opgekrikt worruh want aandurs zèn die

Onvurmeijdulluk in de miendurreit, das niej goet, vink.

Reejjun om ammul ront te keijkun naar ziengmannen!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, waar moet ik ‘t nou weer 's over hebben?

Want ‘t kan over Pechtold weg, Max die ’t weer niet…

Altijd nog over 't koor, over de nieuwjaarsreceptie.

Niks van dat alles, want ik ga het hebben over niks.

En da's al moeilijk genoeg, nérgens over schrijven!

Nou merk ik dat ik dan dus gewoon zit te tikken voor

Toch nog iets, want je moet toch ’n oordeel vormen.

Regelrecht ‘n oordeel, ‘t moet niet gekker worden!

Allemaal gemerkt, deze week, dat we er weer drie

Nieuwe bij hebben, weer alten, dus heb ik de vraag:

En waar blijven die nieuwe mannen nou, jonge liefst!

Nou moet de verhouding toch intact blijven, toch?

Kijk als er zoveel vrouwen zijn moet ‘t mannenbestand

Onverwijld ook opgekrikt worden want anders zijn die

Onvermijdelijk in de minderheid, da’s niet goed, vind ik

Reden om allemaal rond te zien naar zingende mannen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.01.10.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaar giesturrun naor de pussessie.

Want twaar, in Sprundel, wirris nun pussessie,

As vroegur, nettas toen wittewel, van de kerruk.

Nouw aarruzze, in Sprundel dus, int parruk

En naoste omgeejving, alles wirris opgeknapt.

Nouw, tzaagguttur wir goet uit, dus dammoes

Toen dus guvviert worrun, dus waddoeddedan!?

Reejgulregte nostalgiej, net as vroegur: pussessie!

Ammul in vol ornaot aagter de pusstoor aon.

Nouwwir as toen, jist daarmunnie, dan de bruitjus

En dan de pusstoor en guvvollug, ondert baldakeijn.

Naoguggaon dur afvaordugginguh van alle klups,

Koorrun, vurjinnuggiengun en schôôllun, enzoow.

Og, twaar wir jil mwooij, ouwurwets, as vroegur.

Of kende göllie dah niemjir…, niej kattoliek dus…

Regttuit ‘art: gullukkug doenzut nouw niemjir…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was gisteren naar de processie.

Want er was, in Sprundel, weer ‘s een processie.

Als vroeger, net als toen weet je wel, van de kerk.

Nou hadden ‘ze’, in Sprundel dus, in ‘t (kerk-)park

En naaste omgeving, alles weer eens opgeknapt.

Nou het zag er weer goed uit, dus dat moest

Toen dus gevierd worden, dus wat doe je dan!?

Regelrechte nostalgie, net als vroeger: processie!

Allemaal in vol ornaat achter de pastoor aan.

Nu weer, als toen, eerst de harmonie, dan de bruidjes

En dan de pastoor en gevolg, onder het baldakijn.

Ná gegaan door afgevaardigden van alle clubs,

Koren, verenigingen, de scholen, enzovoort

Och, ’t was weer heel mooi, ouderwets, als vroeger.

Of kennen jullie dat niet meer…, niet katholiek dus…

Rechtuit ’t hart: gelukkig doen ‘ze’ ’t nu niet meer…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.24.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wirris gin fietsweer giesterruh.

Want twaaide en reejgunde reejgulmaotug en veul.

Alle fietsurs waarrun durtog daor int Strwôjjunnuis.

Niks mis meej daor, want twier muzziekbingoow!

En daddaarrie goet guddaon, dieje Sjaok, leuk!!

Nouw waar de gulluitsinstallaossie musschient

Tog niej aalteit in goeie vorm, dur wier tog wir 

Reejdulluk fannatiek meejgespult dur allummaol.

Attur iets, mein dus, teejgunviel waart taontal…

Nouw emme 83 leejjun en nog 25 doownateurs.

En dur waarrun, incluussief ekstra partnurs, mar

Niemjir dan 66 djilneejmurs, incluussief reejgulleirs!

Kik en dannist toowvurweejgun wèirt: wahdoemme

Oowvur un jaor meejjun/de fietstogt, nóg of niej!?

Og we laottunnut oowvur aon de jaorvurgaoddurring…

Rigten w’ôôs nouwwir op toptreejjun in Wôstur’out!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was weer ‘s geen fietsweer gisteren.

Want ‘t waaide en regende regelmatig en veel.

Alle fietsers waren er toch, daar, in ’t Strooienhuis.

Niks mis mee daar, want het werd muziekbingo!

En dat had hij goed voor mekaar, die Sjaak, leuk!!

Nou was de muziekinstallatie, daar, misschien

Toch niet altijd ‘in goeie vorm’, er werd toch weer

Redelijk fanatiek meegespeeld door allemaal.

Als er iets, mij dus, tegenviel was het aantal…

Nou hebben we 83 leden en nog 25 donateurs.

En er waren, inclusief nog extra partners, maar

Niet meer dan 66, inclusief de organisatoren.

Kijk en dan is’t ’t overwegen waard: wat doen we

Over een jaar met de/een fietstocht, nóg of niet!?

Och we laten het over aan de jaarvergadering…

Richten we ons nu op het optreden in Oosterhout!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.17.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, dawwaar schrikkuh vandeweek!

Want ôôze Kees wultur meej gaon stoppun…

Akkut goet worduh dan wulttie gaon reijzun.

Nouwwist gullukkug zun plan omdah strak pas,

En/of vanaf ‘alluf volgunt jaor te gaon doen.

Nouw dan kunnuh we, zeettie, rustug aon

Tog nun nuuwe dierriegent gaon zoekkun.

Reejdulluk vurrassunt, taommulluk jammur.

Ammul waarruh we, zoow zaak, tog wel

Noggal geschokt, vurrast, vandekaort dus!

En, ‘oemotta nouw, want vintur marris wir

Nun goeije zoowwas ‘eij, meej zun mwooije

Keijk op ôôs zjaonre, ôôs sort lietjus dus…

Og, zulde deinkuh, tzal wel wir lukkuh, want

Ok meej zeijn ist, nao Cor, gelukt, mar tog…

Reejjun tog, de toekomst tweijffulaagtug…!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, dat was schrikken deze week!

Want onze Kees wil er mee gaan stoppen…

Als ik ‘t goed hoorde dan wil hij gaan reizen.

Nu is het gelukkig z’n plan om dat straks pas,

En/of vanaf half volgend jaar te gaan doen.

Nou dan kunnen we, zei hij, rustig aan,

Toch ‘n nieuwe dirigent gaan zoeken.

Redelijk verrassend, tamelijk jammer.

Allemaal waren we, zo zag ik, toch wel

Nogal geschokt, verrast, van de kaart dus!

En, hoe moet dat nou, want vind maar weer

N’n goeie zoals hij, met zijn mooie

Kijk op ons genre, ons soort liedjes dus…

Och zul je denken, ’t zal wel weer lukken, want

Ook met hem is’t, na Cor, gelukt, maar toch…

Reden toch, om de toekomst twijfelachtig…!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.09.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kwaardur wirris ne kjir niej,

Want kwaar wirris naor de/nun kèmping.

Aalteit akdan ondur mun luifultje zit,

Niks te doen (meejjun wèntje) dan te zittun,

En das ellukke kjir, mok aon jöllie deinkun.

Naomulluk: Oegoet ikkut dannèm en dat  

Tog lekkur is om wirris ‘vrèmt’ te fietsun,

Reejgulmaottig wirris erruggus aandurs

Aon te schuijvun om teettun of aandurszins…

Niks mwoijjur dan op oew gummak te zèn

En om dur lekkur wirris uijt te zèn…, èfkus!

Nouw waarrun weij oppun weinkèmping,

Kik, das nuttuurluk niej teejgun dwôvvemans-

Oôrrun gezeet, want atturrun wèntje beij….

Og, ut greijze surkwiej waar wirris op pat,

Reejjun te deinkun: Waor èkkut aon vurdient!?

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik was er weer ‘s ‘n keer niet,

Want ik was weer ‘s naar de/een camping.

Altijd als ik dan onder mijn luifeltje zit,

Niks te doen (met ‘n wijntje) dan te zitten,

En da’s elke keer, moet ik aan jullie denken.

Namelijk: Hoe goed ik ‘t dan heb en dat ‘t  

Toch lekker is om weer ‘s ‘vreemd’ te fietsen,

Regelmatig weer eens ergens anders

Aan te schuiven om te eten of anderszins…

Niks mooier dan op je gemak te zijn

En om er lekker weer ‘s uit te zijn…, even!

Nu waren wij deze keer op een wijncamping,

Kijk, da’s natuurlijk niet tegen dovemans-

Oren gezegd, want komt er ’n wijntje bij…

Och, ’t grijze circuit was weer eens op pad,

Reden te denken: Waar heb ik ’t aan verdiend!?

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.27.08.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, bende göllie wok zoow bunnuuwd?

Want tis de woensdag ôôs Zoowmurkonsert…

Ammul goet en wel, mar ‘oeveul volluk zouwwur

Nouw wirris oppaf kommun, zouwwut druk zèn!?

En ‘oe zouwwun ‘ze’ ôôs nuuwe pakskus vinnun?

Nouw, tzèn veul vraoggun in jinne kjir, mar

Tog benk bunnuuwd, want oowpunluk istur tog  

Reejdulluk genog en teijdug ‘tèng’ aon gegeejvun.

Ammul moeijluk soms om de kraant of de Boowde

Noggis en wirris en opnuuw te vinnun, te burreijkun

En waarrum te kreijgun om aondagt te formeerrun,

Noggis en opnuuw, want twaar vakkaanssieteit…

Kik en dan istur musschient niemant tuis van

Oôze suupporturs en aon’angurs en doownateurs?

Og, kdeink dattur genogt zullun kommun, kèmmur

Reejdulluk veul vurtrouwun in, dus tot de woensdag!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, zijn jullie ook zo benieuwd?

Want het is woensdag ons Zomerconcert…

Allemaal goed en wel, maar hoeveel ‘volk’ zou er

Nu weer eens op af komen, zou het druk zijn!?

En hoe zouden ‘ze’ onze nieuwe kleding vinden? 

Nou, ‘t zijn veel vragen in één keer, maar

Toch ben ik benieuwd, want hopelijk is er toch

Redelijk genoeg en tijdig bekendheid aan gegeven.

Allemaal moeilijk soms om de krant of de Bode

Nog ‘s en weer ‘s en opnieuw te vinden, te bereiken

En warm te krijgen om aandacht te formeren,

Nog ’s en opnieuw, want het was vakantietijd…

Kijk en dan is er misschien niemand thuis van

Onze supporters en aanhangers en donateurs?

Och, ik denk dat er genoeg zullen komen, ik heb er

Redelijk veel vertrouwen in, dus tot woensdag!!

Tot de volgende keer,

ERKA.