COLUMN.07.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes: surreen, ingetwoggun, sfeervol en allert.

Want zoow ‘emmikkut ervaorrun, de zaotturdag.

Akkur zoow noggis oowvur naodogt, de lèste daogun,

Niks dan lof, ‘oew vurveejlunttut wok klienkt nouw.

Ennik gullwof date mjiste dur zoow oowvur dochten.

Nun mwooie afscheitsdag waarrut vur Dré, bedankt!

Tog issut vurvjillunt om zoow wir ut nuuwe jaor meej

Rasse schreejdun in te mottun gaon, wir un afscheit!

Ammaol, deinkkik, zullen we vinnun: Laot dit de leste

Nouw vant jaor wir mar zèn. Laottun wut ‘oowpun.  

En dus tog vannaf deejze plek: Ik weins jullie vurt

Nuuwe jaor jil veul gulluk, gezont’eit en veurspoed,

Koorpluzzier en muuziekaole vreugde, vur allummaol!

Om dan strak, as Kees vertrekt, un pluzzieruggur

Oowpulluk leuttuggur afscheit te kunnen vierrun.

Reejkun mar dammum da strak laottun merrukkun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes: Sereen, ingetogen, sfeervol en alert.

Want zo heb ik het ervaren, afgelopen zaterdag

Als ik er zo nog ‘s over na dacht, de laatste dagen,

Niets dan lof, hoe vervelend ’t nu ook klinkt.

En ik geloof dat de meesten er zo over dachten.

N’n mooie afscheidsdag was het voor Dré, bedankt!

Toch is ‘t vervelend om zo weer ’t nieuwe jaar met

Rasse schreden in te moeten gaan, weer ‘n afscheid!

Allemaal, denk ik, zullen we vinden: Laat dit ‘t laatste

Nu van dit jaar maar zijn. Laten we het hopen.

En dus toch vanaf deze plaats: Ik wens jullie voor ‘t

Nieuwe jaar heel veel geluk, gezondheid en voorspoed,

Koorplezier en muzikale vreugde, voor allemaal!

Om dan straks, als Kees vertrekt, ’n plezieriger

Openlijk leuker afscheid te kunnen vieren.

Reken maar dat we dat straks laten merken…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

 

COLUMN.31.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, plotsulling, injis, vurschrikkun, te gaaw…

Want tis égt schrikkun wor, agge zon burrigt krijt.

Allumaol wiessun we dat niessoow goet gieng meej Dré,

Niemant aar tog vurwaagt dat zoow gaaw zouw gaon.

En nouw gaommunnum missun, zun greinzunde woggun,

Nun schitturring in diej woggun, zun kugje attie

Tussuddeur aondagt wouw of oew ergus op attendeerde.

Regttuittart reageerdunnie zonder op te wullen vallun.

Aalteit aonweejzug, aalteit allert op kleijne diengustus.

Nouw voelde dat prikske in oewe rug niemmer, nao

En/of veur un opmerking, zagjus, aagtur oewwe rug…

Nouw mot zun fummielie aljin weijjur, dawwor moeijluk.

Kik daor is ut gemis grwottur dan beij ôôs, dieppur!

Oôze opdraagt ist ommur te zèn vur Annie, zun vrouw,

Opregtte steun te zèn, asse wir naort kôôr komt, strak.

Reejkun mar dasse dah dán nwôddug eet…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, plotseling, ineens, verschrikkelijk, te vlug…

Want ‘t is écht schrikken hoor, als je zo’n bericht krijgt.

Allemaal wisten we dat ‘t niet zo goed ging met Dré,

Niemand had echter verwacht dat ‘t zo snel zou gaan.

En nu gaan we ‘m missen, z’n grijnzende ogen,

N’n schittering in die ogen, z’n kuchje als hij

Tussendoor aandacht wilde of je ergens op attendeerde.

Recht uit ‘t hart reageerde hij zonder op te willen vallen.

Altijd aanwezig, altijd alert op van die kleine dingetjes.

Nu voel je straks dat prikje in je rug niet meer, na

En/of voor ’n opmerking, zachtjes, achter je rug…

Nu moet zijn familie alleen verder, dat wordt moeilijk.

Kijk, dáár is het gemis groter dan bij ons, dieper!

Onze opdracht is’t om er te zijn voor Annie, z’n vrouw.,

Oprechte steun zijn als ze weer naar ’t koor komt, straks.

Reken maar dat ze dat dan nodig heeft…..

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.17.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, we motten wir, we gaon naor Agmaol!

Want ik kwaam mun leisje teejgun meette lietjus.

Ammul lietjus diemme tog reejdulluk goet kunnun.

Niks mis meej tog: Laast die kleijne deur, ‘oog daor

En laast dah deurke, om dan de ligjes aon te doen…

Nouw twaar wir un jil gedoei om de lietjus dur uit

Te doen en wir nuuwe durrin, want das ‘oetmot.

Reejgulmaotug optreejjun buttjikkunt dus wok wir

Ammul wir nuuwe lietjus in de zwarte map doen.

Nouw en dah noemmun zuddus twiessullun van  

En twiessullen trug atwir vurbeij is, en dah mot

Noggal sukkuur want aandurs staodde vurschut

Kommunde ripputtiessie, want dan zittun ze wir…

Og, tleejvun van un zanger of vannun koor gao

Ok niej oowvur roowzun, dus oplettun wir marris!

Reejkun mar damme daor in Agmaol durwir zèn!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, we moeten weer, we gaan naar Agtmaal!

Want ik kwam mijn lijstje tegen met de liedjes.

Allemaal liedjes die we toch redelijk goed kennen.

Niks mis mee toch: Langs die kleine deur, hoog daar

En langs dat deurtje, om dan de lichtjes aan te doen…

Nou, het was weer ‘n heel gedoe om de liedjes er uit

Te doen en weer nieuwe er in, want da’s hoe ’t moet.

Regelmatig optreden betekent dus ook weer

Allemaal weer nieuwe liedjes in de zwarte map doen.

Nou, en dat noemen ze dus het wisselen van

En ‘t wisselen terug als ’t weer voorbij is en dat moet

Nogal secuur want anders sta je ‘voor schut’

Komende repetitie, want dan zitten ze weer…

Och, ’t leven van ’n zanger of van ’n koor gaat

Ook niet over rozen, dus opletten weer maar eens!

Reken maar dat we daar in Agtmaal er weer zíjn!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.10.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, un genot om meej jöllie te meugen ziengun.

Want twaar de vrijdag égt un grwot suukses in de KSE.

Ammul meejziengunde supporturs, ut Mannunkoor wok

Noggis prima in vorrum en meej nuuwe lietjus vankjir.

En ut applauws un staonde oowvaossie nog wel, jirluk!!

Nog naogunniettunt kreidde dan wok nog opnaommus

Toegusstuurt vannuittut puubliek, nwooit vurwaagt!

Reejdulluk goeie opnaome waarrut vant ‘Slaovunkoor’.

Allus jil goet gezongun, priema mjirstemmug en sfeervol.

Niks mis meej om zon KSE-konsert te meugun geejvun.

En te zien oet puubliek, stoellun tukkort kommunt,

Naor de lietjus zaat en ston te lusturrun gewéldug tog!?

Kik, we kunnunnut wel ziedduwel aondagt, diessiepliene.

Om daarnao guzzelluge naozit te ‘èmmun meet WMK.

Om vurruit te keijkun, te fielloowsoowfeerrun ‘oe nouw.

Regttuittut ‘art: Want strak zondur ôôze Keejs…..

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘n genot om met jullie te mogen zingen.

Want ‘t was vrijdag echt ‘n groot succes in de KSE.

Allemaal meezingende supporters, het WMK ook

Nog‘s in prima vorm, met nieuwe liedjes deze keer.

En ‘t applaus, ‘n staande ovatie nog wel, heerlijk!!

Nog nagenietend krijg je dan nog geluidopnames

Toegestuurd vanuit het publiek, nooit verwacht!

Redelijk goede opname was t van ‘Het Slavenkoor’.

Alles goed gezongen, prima meerstemmig, sfeervol.

Niks mis mee om zo’n KSE-concert te mogen geven.

En te mogen zien, ’t publiek stoelen te kort komend,

Naar de liedjes zat, stond te luisteren, geweldig toch!?

Kijk, we kúnnen 't wel, zie je wel, aandacht, discipline.

Om daarna een gezellige nazit te hebben met het WMK.

Om vooruit te kijken te filosoferen: oe nou verder.

Rechtuit het hart: Want straks zonder onze Kees…

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.03.12.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis alwir drie deejsember, tgaogaaw!

Wirrissur un jaor mukkaast vurbeij, tissoow Kèst!

Ammul tjaor goet durstaon, ammul goet in vorrum

Nouw wir, vurrut Kès, oowneijje, Twienturkonsert!?

En nouw bennik dus op mun veurwaarruk gewiest.

Net benk naommulluk trug van de Smoellunsmit.

Tis belangrejik tog ommur fris gubbèkt te staon.

Reejdulluk, neije zellufs jil tuvvreejjun, waarrie.

Ammul jimmul uijtgurrust? Ikkewel want kwaar  

Naomulluk efkus wèggewiest, naor Domburrug.

En daddoe goet, addugöllie wok zoow in vorrum

Naort Twienturkonsert komt, dan komt goet!!

Kik, dur kan aalteit wellis wah misgaon, mar

Oowpunluk zèmme ammul jil gukkonsentreert.

Ommur saommun meet WeeÈmKaa te staon!

Reegulregt un suukses worrut dan de vreijdag!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is alweer drie December, ’t gaat snel!

Weer is er ‘n jaar bijna voorbij, ’t is zo Kerstmis!

Allemaal ‘t jaar goed doorstaan en goed in vorm

Nu weer, voor het Kerst, oh nee, ‘t Winterconcert!?

En nu ben ik dus op mijn voorwerk geweest.

Net ben ik namelijk terug van de tandarts.

T’is belangrijk toch om er fris gebekt bij te staan.

Redelijk, nee zelfs héél tevreden, was hij.

Allemaal heel goed uitgerust? Ik wel want ik was

Namelijk even weg geweest, naar Domburg.

En dat doet goed, want als jullie ook zo in vorm

Naar ‘t Winterconcert komen, dan komt ‘t goed!!

Kijk, er kan altijd weleens wat mis gaan, maar

Of, hopelijk, zijn we allemaal goed geconcentreerd.

Om er samen met ‘t WesthoeksMannenKoor te stáán!

Regelrecht een succes wordt het dan a.s. vrijdag!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.26.11.2018.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie de kraant wok geleejzun?

Want wemmunnur wir un pensioownaadda beij!

Ammel goet geleejzun dasse dur nouw eindulluk,

Nao zuvveul jaorrun, de bruij aon ‘eet gegeejvun!?

En, wah denkte, zouw ze raot gaon weejttun

Nouw, meettur vreijje teit diejjint vurschiet ligt…

Tog wel vremt ‘eij, dattur nog meinssun zèn die

Ruijmschoowts naoddur veijvunsèstugste nog  

Aalteit aont waarruk zèn, wöllun of bleijvun.

Nouw koowp vur Dirrukje, want diejjist, dasse

Eijndulluk de rust gaot kreijgun diesse vurdient!

Nouw, en da wouwwik tog wel efkes gezeejt!!

Krasse meijdun ‘èmmun we liengs en regs in

Oôs koor zitten, tog, daor mottun we meej respekt

Of eerbiet en eegaars meej om bleijvun gaon.

Reejkun mar dasse dan nog lang meej gaon…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie de krant ook gelezen?

Want we hebben er weer een pensionada bij!

Allemaal goed gelezen dat ze er nu eindelijk,

Na zoveel jaren, de brui aan heeft gegeven!?

En, wat denk je, zou ze raad gaan weten

Nu, met haar vrije tijd die in ’t verschiet ligt…

Toch wel vreemd hè, dat er nog mensen zijn die

Ruimschoots na hun vijfenzestigste nog

Altijd aan het werk zijn, willen of blijven.

Nou, ik hoop voor Dirkje, want die is‘t, dat ze

Eindelijk de rust gaat krijgen die ze verdient!

Nou, en dat wilde ik toch wel even gezegd!!

Krasse meiden hebben we links en rechts in

Ons koor zitten, toch, daar moeten we met respect

Of eerbied en egards mee om blijven gaan.

Reken maar dat ze dan nog lang meegaan…

Tot de volgende keer,

ERKA.