COLUMN.04.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, weij meugen niej naort Törrufschip,

Want tis karnaval en dan zouwwut druk zèn…

At karmaval is, dan ist wok optogt van Ettuh

Naor de Leur of aandursom van Leur naor Ettuh.

En at dan goet is mottut op de mart jil druk zèn.

Nouw, kben gaon keijkun, meettie van mein…

Tis triest dattur zoow weijnug volluk waar, daor.

Rottur waarrut datte optogt om twee uur vurtrok,

Af Leur en om ongeveer ‘alf vier pas op de mart

Naort Gummjintenuijs kwaam…, kwies niej

En ervaorrut nouw pas, de Leur is weit weg, want

Naor andur’alf uur pas aonkommun, dan ist weit!!

Kik, attur dan zoowweijnug volluk is, wurrom

Oow wurrom, meugun weij dan niej kommun naor

Of int Törrufschip om toeffunnun, swoensdags…(!?).

Regttuittut ‘art schreejf ik dinnouw…, errug ‘eij!?

Tottatwirris, ‘oudoe.

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wij mogen niet naar ’t Turfschip,

Want het is karnaval en dan zou ’t druk zijn…

Als ‘t karnaval is, dan is er ook optocht van Etten

Naar de Leur of andersom van Leur naar Etten.

En als ‘t goed is moet ’t op de markt heel druk zijn.

Nou, ik ben gaan kijken, mét die van mij…

T’is triest dat er zo weinig publiek was, daar.

Rotter was ‘t dat de optocht om twee uur vertrok,

Af Leur en om ongeveer half vier pas op de markt

Naar het Gemeentehuis kwam…, ik wist niet

En ervaar ’t nu pas, de Leur is vér weg, want

Na anderhalf uur pas aankomen, dan is ’t ver!!

Kijk, als er dan zo weinig publiek is, waarom

Oh waarom, mogen wij dan niet komen naar

Of in ’t Turfschip om te oefenen, ’s woensdags…(!?).

Recht uit het hart schreef ik dit nou…, erg hè!?

Tot de volgende keer, houdoe.

ERKA.

 

 

COLUMN.25.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah vonduggöllie durvan vandeweek?

Want ze waardur, die nuuwe dierigente van ôôs…

Akkut goet zaag dan eejsse veul aontjikkunningun.

Nog ekstra eejsse muzziek, assut niej vurgaat(!).

En saommun meej Kees liet se soms un lietje

Noggis oowvur doen, ommut zeejkur te weejttun…

Toowpun is dasse de kommunde weejkun dur

Reejdulluk rustug naor kan lösturrun en worrun  

Ammur tog niej zèn int Törrufschip, tweej kjir!

Nog zoowwiets, dah Törrufscjip, zèmmuh daor

En gubbruijkkun, nogal veul teit vurt Kanavval en

Naot Karnavval, dah gif niks mar weij könnun niej

Kommun, en dah vink wir vurveejlunt vur ôôs en

Ok vur Nanny, de nuuwe diriegente, want mottun

Ok wennun aon mukkaor en daddoedde swoensdags!

Reejjun ommur tog jil poowzietief in te staon, vink!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wat vonden jullie er van, deze week?

Want ze was er, die nieuwe dirigente van ons…

Als ik ‘t goed zag, dan heeft ze veel aantekeningen.

Nog extra heeft ze muziek, als ze het niet vergat (!).

En, samen met Kees, liet ze soms een liedje

Nog eens over doen, om het zeker te weten…

Te hopen is dat ze de komende weken er

Redelijk rustig naar kan luisteren en horen

Als we er toch niet zijn in ’t Turfschip, twee maal!

Nog zoiets, dat Turfschip, ze hébben daar

En gebruiken, nogal veel tijd vóór het Karnaval en

Ná het Karnaval, dat geeft niks, maar wij kunnen niet

Komen, en dat vind ik weer vervelend voor ons en

Ook voor Nanny, de nieuwe dirigente, want we moeten

Ook wennen aan elkaar en dat doe je ’s woensdags!

Reden om er toch heel positief in te staan, vind ik!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.18.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, ‘ouwde göllie dur rjikkunning meej,

Want ze komt de woensdag vur de jiste kjir!

Akkut goet ‘em dan jitsuh Nannie, of Nanny.

Nouw, dassal dus aandurs én wennun worrun!  

En aonpassun, want nao jist Cor en ôôze Kees,

Nouw vurttjist un vrouw vur ôôs, want Dinneke,

Tog eijgunluk de jiste beij de start vant/ôôs koor,

Reejkun ik niej meej, dus nouw sirriejeus en égt!

Ammul dus netjus, geknipt, gewassun en gekapt,

Noggis goet gebekt wok, want tzal wennun worrun!

En, efkus vur de zeejkur’eit: vurraandurring van

Nun speis doeddeejttun, tog, dus oowpunluk ist en  

Kommut ammul goet vur ôôs en vurt kôôr, al zumme

Om effe duijdulluk te zèn, ôôze Kees gaon missun!

Og, eij kom tussendeur affuttoew nog wel efkus wor…

Reejjun ommur vandeweek te zèn, te staon, vur ‘eur!!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, houden jullie er rekening mee,

Want ze komt woensdag voor de eerste keer!

Als ik het goed heb dan heet ze Nanny of Nannie.

Nou, dat zal dus anders én wennen worden!

En aanpassen, want na Cor en onze Kees,

Nu voor ‘t eerst ‘n vrouw voor ons, want Dieneke,

Toch eigenlijk de eerste bij de start van’t /ons koor,

Reken ik niet mee, dus nou dus serieus en écht!

Allemaal dus netjes, geknipt, gewassen en gekapt,

Nog ‘s goed gebekt ook, want ’t zal wennen worden!

En, even voor de zekerheid: verandering van

N’ spijs doet eten, toch, dus hopelijk is het en

Komt ’t allemaal goed voor ons en ’t koor, al zullen we

Om even duidelijk te zijn, onze Kees gaan missen!

Och, hij komt tussendoor af en toe nog wel even hoor…

Reden om er deze week te zíjn en te stáán, voor haar!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

 

COLUMN.11.02.2019.

 

 

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie ut deur gat van Bart dattie

Welligt, strak, gao stoppun…, meejt Stuur dan tog…

Ammul dus goet ront keijkun en naodeinkun oft

Niks vur jouw is, ommum op te volguh, strak, dus!?

En dan, strak, vurt jist, un vrouw mussgient aont Stuur?

Nouw, dan worrut zeejkur un kippun’ok int Stuur.

Tog, want nouw issie, Bart, dunNaon tog, in daddok?

Reejkundur göllie dur vast op, dattur wok un vrouw,

At deurgaot strak, en dassalwel, as dieriegent staot!?

Niks vrems aon, want de mjiste leejjun zènnal vrouw

En dus ist normaol wok dattur zoowveul vrouwwun

Nouw int Stuur en durveur staon, vur de mannun ist

Keijkun en lusturrun, want al èmmuh die mannun

Ok noggis de broek aon, die vrouwwun buppaollun

Oknog wellukke broek mannun aon meuggun, en oowja

Rietje, nuh Jaorvurgaodurring is om te vurgaodurren…

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ‘t door gehad van Bart, dat hij

Wellicht, straks, gaat stoppen, met ‘t Bestuur dan toch…

Allemaal dus goed rond kijken en nadenken of het

Niks voor jou is, om hem op te volgen, straks, dus!?

En dan, straks, voor ‘t eerst, ’n vrouw aan ’t stuur.

Nou, dan wordt het zeker ‘n kippenhok in ’t Bestuur.

Toch, want nu is hij, Bart, de haan toch, in dat ‘hok’?

Rekenen jullie er alvast op, dat er ook nog een vrouw,

Als ’t doorgaat, straks, en dat zal wel, als dirigent staat!?

Niets vreemds aan, want de meeste leden zijn al vrouw

En dus is het normaal ook dat er zoveel vrouwen

Nu in ’t Bestuur en er voor staan, voor de mannen is het

Kijken en luisteren, want al hebben die mannen

Ook nog eens de broek aan, die vrouwen bepalen

Ook nog wélke broek die mannen aan mogen, en oh ja

Rietje, een Jaarvergadering is om te vergaderen…

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

 

 

 

COLUMN.04.02.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, vandeweek vrôôggun un paor fens aon mein

Waffur diejalekt ik scheijf want twaar soms aandurs.

Ak jirluk ben ist mjir Sprunduls dan Ettus wak schreijf.

Nauw dah kom soow: ôôs moeder kwaam van Etten

En ôôs vaodur is Sprundulleir, dus ik praot gemengt!

Nouw un paor vurbiltjus vant vurschil: ‘bosbessun’.

Tis beij ôôs: ‘klokkubbaaijuh’, en ‘rwooije bessun’

Reejdulluk bekent beij ôôs as ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zèn beij ôôs ‘errubbeejzies’, om mar

Niej te spreejkun vant ‘padvindursven’ want das

Enkult bekent beij ôôs as ‘de klôôniej’, vant schètsun!

Nouw adde göllie musschient nog vurbeeldun wult of

Kreigt, dan giftur marris un paor op aon mein.

Of stel ze marris via mun giemeeladdres ‘ierrondur.

Om ze dan vur jöllie te vurtaollun, doek geirre wor!

Rèsteert: Tot in de Maai of de jaorvurgaoddurring.

Tottatwirris, 'oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, deze week vroegen ‘n paar fans aan mij

Wat voor dialect ik schrijf want ‘t was soms anders.

Als ik eerlijk ben is ‘t meer Sprundels dan Ettens.

Nou dat komt zo: Ons moeder kwam van Etten

En ons vader is Sprundellaar, dus ik praat gemengd!

Nu een paar voorbeeldjes van ‘t verschil: ‘bosbessen’

T’is bij ‘ons’ dus ‘klokkebaaijun’, en ‘rode bessen’

Redelijk bekend bij ons als ‘rwooije beejzies’, en

Aorbeijjun’ zijn bij ons ‘errebeezies’, om maar

Niet te spreken van ‘t ‘padvindersven’ want dat is

Enkel bekend bij ons als ‘de kloonie’, van’t schaatsen!

Nou als jullie misschien nog voorbeelden willen of

Krijgen, dan geef er maar eens ’n paar op aan mij.

Of stel ze maar eens via mijn gmailadres hieronder.

Om ze dan voor jullie te vertalen, doe ik graag hoor!

Resteert: Tot in Made of op de jaarvergadering.

Tot de volgende keer, Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.28.01.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, kzouw wellis wulluh weejtun,

Wurrom zèn weij aalteit zoow neejgatief!?

Ak nouw naor buijtun keik is wir pètweer.

Naodeinkunt waart veurugge weejk wientur,

En dawwaar wok niej goet want dur laag

Noggal wah snjeuw en da reej niet lekkur.

Toen, vande zoowmur, wart zoow waarrum,

Reejjun om te klaoggun: “Tis tog zóów jit…”

Alle boerrun zouwwun bleij zèn deur de reejgun.

Nouw en weij mar klaoggun, dagge niej durruijt

En naor buijtun kunt om te wandullun of fietsun!

Nouw, wah mein buttreft: tkomt zoow tkomt.

Keijk morregun wel oekke weer dat wir is.

Omdagge dur tog niks aon kunt doen, tog!?

Om, tlèk wel nun preejk, oew zeejgunningun

Reejdulluk mot tellen en daankun en ouwwun…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik zou wel eens willen weten,

Waarom zijn wij altijd zo negatief?

Als ik nu naar buiten kijk is ‘t weer pètweer.

Nadenkend, was ‘t vorige week winterweer,

En dat was ook niet goed, want er lag

Nogal wat sneeuw en dat reed niet lekker.

Toen, vorige zomer, was het zo warm,

Reden om te klagen: “ ‘t Is toch zo heet…”

Alle boeren zouden blij zijn door de regen.

Nou, en wij maar klagen, dat je d’r niet uit

En naar buiten kunt om te wandelen of fietsen!

Nou, wat mij betreft: ’t Komt zoals het komt.

Kijk morgen wel wat voor weer het weer is.

Omdat je er toch niks aan kunt doen, toch!?

Om, het lijkt wel ’n preek, je zegeningen

Redelijk moet tellen en danken en behouden…

Tot de volgende keer,

ERKA.