COLUMN.29.04.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hedde göllie de BNdeStem van vandaog al guzzien?

Want kèm gukkeejkun, mar ik kon niks vinnuh vant jirbuttwon…

Aljin un foowtoowke van de mart, die niej van Ettuh-leur waar!

Niks oowvurt gurriddurden jirbuttwon aagturt Gummjintunnuis.

En niks oowvur ôôs konsert, vur zöllie, meejttur muddollies!

Nouw, vonnik, waardur meej ôôs konsert niks mis meej, mar

Tog vonnik de keujze van de lietjus niej zoow gullukkug, mar die

Reejgultaante vant Oowranjekommiettee von damme diej lietjus

Aagturmukkaor moessuh zienguh, ‘eur keujs waar niej meinne…

Nouw vonnik tog dah son jirbuttwon vúrrut Gummjintunnuis mot,

En ópput bordès dan de gurriddurdun in volle gloorrie, meej dan

Nog die toespraok van de Burgumjistur ent vendulzwaaijjuh!

Kik dan doedde jir aon die meinsuh die zoow veul vurt volk, vur

Oôs dus, guddaon èmmuh en durrom gurriddurt zèn, dán ist af!

Om tot slot te zeigguh dah weij, volgus ut volk dattur daor waar,

Reejdulluk, jil goet zellufs, guzzongguh ‘èmmuh, waorvan aktuh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie BNdeStem van vandaag al gezien?

Want ik heb gekeken, maar ik kon niets vinden van ’t eerbetoon…

Alleen ‘n fotootje van de markt, die niet van Etten-Leur was!

Niets over ‘t geridderden eerbetoon achter ’t Gemeentehuis.

En niets over ons concert, voor hen, met hun medailles!

Nou vond ik, was er met ons concert niks mis mee, maar

Toch vond ik de keuze van de liedjes niet zo gelukkig, maar die

Regeltante van het Oranjecomité vond dat we die liedjes

Achter elkaar moesten zingen, haar keuze was niet de mijne…

Nu vind ik toch dat zo’n eerbetoon vóór ‘t Gemeentehuis moet,

En óp het bordes dan de geridderden in volle glorie, met dan

Nog die toespraak van de Burgemeester en ‘t vendelzwaaien!

Kijk, dan doe je eer aan die mensen die zo veel voor ’t volk, voor

Ons dus, gedaan hebben en daarom geridderd zijn, dán is ’t áf!

Om tot slot te zeggen dat wij, volgens ’t publiek dat daar was,

Redelijk, heel goed zelfs, gezongen hebben, waarvan akte!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.15.04.2019.

 

COLUMN.15.04.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah mok nouw, ‘ier vanaf mun terras, jist doen?

Want kzit op de kèmping, aagter munne koffie en mun puuzzul.

Akkut goet aar zette ik jist koffie en pakte toen mun puzzelboekske.

Naodeinkunt durroowvur, deejjik jist munne puuzzul, en toen pas…

Er waar dus efkus teit te doen, want mun koffiewaottur moes

Nog koowkun, dus waardur jist un puuzzul en toen pas koffie!

Tis tog aarrug ‘eij, dagge daoroowvur oew eijguh druk mot maokkuh!?

Regttuit gezeejt dus eijgunluk niks gin drukte, niks gin pligtpleejginguh.

Ammul omdak op de kèmping zit, in/bij mun kèrruvennuke, te niksuh.

Niks dan doen wagge leujtug vint, gèirre doet: waandulluh en fietsuh!

En göllie oew eijgun uijtsloowvun, poetsuh, ‘akkuh en reijvun int tuintje.

Naor oew tuintje keijkun ennut schwonmaokkuh, bodschappuh doen…

Kik durris dus un jil grwot égt vurschil tussuh wulluh, kunnuh en meuguh: 

Onteejgunzeiggulluk is dah de kèmping, int zonnukkuh ondur oew luijfultje.

Om dan dur aagtur te kommuh dagge wir naor ‘uis mot, want tis dus 

Reejdulluk snel wir woensdag en dan ist wir ripputtiessie vant koor…

Tottatwirris,’oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wat moet ik nou, hier vanaf m’n terras, eerst doen,

Want ik zit op de camping, op m’n terras, achter m’n koffie en m’n puzzel.

Als ik ‘t goed heb zette ik eerst koffie, pakte toen m’n puzzelboekje.

Nadenkend daarover deed ik dus eerst een puzzel en toen pas…

Er was dus even tijd te doen, want m’n koffiewater moest…

Nog koken, dus was er eerst een puzzel en toen pas koffe

T’is dus erg hè, dat je jezelf daarover druk moet maken.

Rechtuit gezegd dus niks geen drukte, niks geen plichtplegingen.

Allemaal dus omdat ik op de camping zit, bij m’n caravan, te niksen.

Niks doen dan wat je leuk vind, graag doet: wandelen en fietsen

En jullie jezelf uitsloven, poetsen, hakken en rijven in het tuintje.

Naar je tuintje kijken, het schoonzetten en boodschappen doen.

Kijk er is dus echt ‘n groot verschil tussen willen, kunnen en mogen.

Ontegenzeggelijk is dat de camping, in ’t zonnetje, onder je luifeltje

Om er dan achter te komen dat je weer naar huis moet, want ‘t is

Redelijk snel woensdag en dan is ’t weer repetitie van ’t koor…

Tot de volgende keer, houdoe,

 

ERKA.

 

COLUMN LÈSTE RIPPUTTIESSIE VAN ÔÔZE KEES.

(naommus ERKA de woensdag vurrum veurgeleejzun…)

Zwaantjes ôôze Kees is vandaog vurtlèst en dah vink niej leujtug!

Wak gewort’èm en bugreejpunnèm, eettie al zun koorun opgezeet.

Ammul goettenwel, mar dan ist surriejeus en gaottie dunnort op!

Nouw stonnie zon vier jaor vur ôôs te zwaaijun en te gubbaorruh,

En wèmmuh vannum guljirt wah notjus zèn en puntjus durraagtur.

Nogallis schoottie uit zun slof amme die puntjus wirris vurgaattuh.

Tot ergurnis liepput mjistal niej op, mar foeturruh konnie dan wel!  

Reejdulluk rap ljirdun we zun nuuwe arrangementen, som traogur. 

Aalteit, ammut niej kunnuh, schreejf iejjut guwwôn opnuuw uit!

Nouw gaottie weg, weij mottuh weijjur meej Nannie, tzalwel gaon.

En wemmunnum toen meej muzziek ingaolt, dus vinnik dawwum wok

Nouw, meej muzziek mottuh uijtluijjuh, uitzienguh, uitzwaajjuh.

Kik wemmuh dus un lietje van ôôs un bietje oppum ‘èrschreejvuh.

Ommum daormeej te bedaankuh, te jirruh, ut beste te weinsuh!

Oopulluk ziemmun nog wellis trug mar tog, jil veul bedankt Kees,

Reejjuh dammuh nouw, dah lietje, ongeripputteert, gaon zienguh!

Tottatwirris, ‘ouwdoe!

ERKA (EN DE REST VANT KOOR!),

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zwaantjes, onze Kees is vandaag voor ’t laatst en dat vind ik niet leuk!

Wat ik gehoord en begrepen heb, heeft-ie al z’n koren opgezegd.

Allemaal goed en wel maar dan is ’t serieus en gaat hij d’n hort op…

Nou stond hij zo’n vier jaar voor ons, te zwaaien en te gebaren.

En we hebben van hem geleerd wat nootjes zijn en puntjes er achter…

Nog al eens schoot-ie uit z’n slof als we die puntjes weer eens vergaten,

Tot ergernis liep het meestal niet op, maar foeteren kon hij dan wel!

Redelijk rap leerden we zijn nieuwe arrangementen, soms trager.

Altijd, als we het niet konden, schreef hij ’t gewoon opnieuw uit!

Nu gaat hij weg, wij moeten verder met Nanny, ’t zal wel gaan.

En, we hebben ‘m toen met muziek ingehaald, dus vind ik dat we ‘m ook

Nu met muziek moeten uitluiden, uitzingen, uitzwaaien.

Kijk, we hebben dus ’n liedje van ons ’n beetje op hem herschreven.

Om hem daarmee te bedanken, te eren, het beste te wensen.

Och hopelijk zien we ‘m nog wel ‘s terug, maar toch heel erg bedankt Kees!

Reden dat we nu, dat liedje, niet gerepeteerd, gaan zingen!

Tot de volgende keer,

ERKA (en de rest van ’t koor),

Houdoe!

 

 

COLUMN.25.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis ‘eejlaos zoowweit, éij gao nouw égt wég…

Want ôôze Keejs is vandeweek vur tlèst, tis oowvur en uijt!

Ammul dus dur beij zèn de woensdag, en goet beij stem.

Noggis, vur de lèste kjir meej zeijn, oeffunnun in steijl.

En dah buttjikkunt dus damme jil gekonsentreert zèn.

Niks mis meej tog om dah te doen vur zeijn, as jirbuttwon.

Tis nouw vur de toekomst te ‘oowpun damme meej Nanny

Reejgulmaottug wok wir veul gaon ljirrun, aandurs mussgient.

Ammul dus vol eejnergjiej vurt lest vur Kees, meej aondagt,

Naorrum lösturrun, gubbaorkus keijkun, op puntjus lettuh.

En dannum un nèt afsgeijt geejvun, zoowdattie strak

Naodattie vurtrokkun is, meej goeie luijm trug kan keijkun,

Keijkun naor ôôs koor, deinkun meej goeije zin strak, aon ôôs!

Om dan te weejtun dawwum nwooijt zullen vurgeejtun en eij

Oôs wok niej, un saomunwerking afgesloowtun en durzal strak  

Reejgulmaottug aon gedogt gaon worrun: Bedankt Keejs!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ’t is helaas zo ver, hij gaat nu écht weg…

Want onze Kees is deze week voor ’t laatst, ’t is over en uit!

Allemaal dus er zijn woensdag, en goed bij stem.

Nog één keer, voor de laatste keer met hem, oefenen in stijl.

En dat betekent dus dat we heel geconcentreerd zijn.

Niks mis mee toch om dat te doen voor hem, als eerbetoon.

T’is nu, voor de toekomst, te hopen dat we met Nanny

Regelmatig ook weer veel gaan leren, anders misschien.

Allemaal dus vol energie voor ‘t laatst voor Kees mét aandacht.

Naar hem luisteren, gebaartjes kijken, op puntjes letten.

En dan hem een nét afscheid geven, zodat hij straks

Nadat hij vertrokken is, met goede luim terug kan kijken,

Kijken naar óns koor, denken met goeie zin straks, aan ons!

Om dan te weten dat we hem nooit zullen vergeten, en hij

Ons ook niet, ‘n samenwerking afgesloten en er zal straks

Regelmatig aan gedacht gaan worden: Bedankt Kees!

Tot de volgende keer, houdoe.

ERKA.

 

 

COLUMN.18.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wir goed dammedur wir waarrun.

Want twaar wir efkus geleejuh dammedur waarruh!

Ammul dur de karnuvval, mar volgus mein waarrut

Nou aljin mar durrut Törrufschip, want die moesse

Enkult en aljin mar efkus werrukkuh om de boel

Nouw wirris klaor te maokkuh en wir schwon…

Tis eijgunluk gek dasse vur veijf daoguh karnuvval

Regtaf teejguh ôôs zegguh ge meu niej kommun!

Ammul leuk en aordug, mar nouw konnuh weij dus

Nouw twee kjir niej meej Nanny én Kees oeffunnuh.

En, witte, toenk daorraon dogt, Nanny, aggedah

Nouw int Tengels uijtsprikt ist: Nennie, en das,  

Kèk mar naor, niks mjir of miendur ‘n kienduroppas!

Oeps, zouwwut waor zèn, komse wok op ôôs passuh?

Of zittik nouw op de vurkjirde leijn of gedaagtus…(!?).

Regttuit: kben bleij dammewir konnuh oeffunnuh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was goed dat we er weer waren

Want ‘t was weer even geleden dat we er waren!

Allemaal door de karnaval, maar volgens mij was het

Nu alleen maar door ‘t Turfschip, want die moesten

Enkel en alleen maar even werken om de boel

Nu weer eens klaar te maken en weer schoon…

T’is eigenlijk gek dat ze voor vijf dagen karnaval

Rechtaf tegen ons zeggen je mag niet komen!

Allemaal leuk en aardig, maar nou konden wij dus

Nu twee keer niet met Nanny én Kees oefenen.

En, weet je, toen ik daar aan dacht, Nanny, als je dat

Nou in ’t Engels uitspreekt is ‘t: Nènny, en dat is,

Kijk ’t maar na, niets meer of minder ’n kinderoppas!

Oeps, zou het waar zijn, komt ze ook op ons passen?

Of zit ik nou op de verkeerde lijn of gedachten…(!?).

Rechtuit: ik ben blij dat we weer konden oefenen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.11.03.2019.

COLUMNS.11.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir mèirt, tgao gauw, tiswir zoow zoowmur!

Wirris bullasting invullun, keijkun of we wah trugkreijgun…

Ammul diengun diegge vur oew neujs kreit, die mottuh.

Nouw dogt ik beij mun eijgun, wurrom mottuh, kmaokkut

Egt zelluf wel uijt, mar soms…, dan roept de pligt, mottut!

Niks mwoojjur tog dan doen waorge zinninnet as 65-plussur.

Tis dammun aggenda aandurs aongift, want aandurs aak

Reejdulluk gauw munne sleur’ut opgholt en klaorgemokt.

Aandurs gift die aggenda nouw aon dak afspreejkun mot.  

Naor mun agenda gaon leejvun vandemont, tiszoow april!

En dan ist wir zoow Paossun, ‘Eejmulvaort en Pienksturrun.

Nouw en dan worrot dus égt vukkaanssieteit vurde greijzeh.

Kik, en dán worrut dus wir leejvun naor oew zin, doen waor

Of ge zinninet… Mar deinkkik nouw injnins: Nuuwe dieriegent,

Of ôônze Kees gao weg, kreiggun we dannog jist want ut koor

Reijkt weijjur dan aggendas of aandurre afspraokkuh, tog!?

Tottatwirris, ‘oudoe!

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer maart, ’t gaat snel, ’t is zo weer zomer!

Weer eens belasting invullen, kijken of we wat terugkrijgen…

Allemaal dingen die je voor je neus krijgt, die moeten.

Nou dacht ik bij mezelf, wáárom moeten, ik maak het

Echt zelf wel uit, maar soms…, dan roept de plicht, móet ‘t!

Niks mooier toch dan doen waar je zin in hebt als 65-+-er.

T’is dat m’n agenda anders aan geeft, want anders had ik

Redelijk snel m’n caravan opgehaald en klaar gemaakt.

Anders geeft die agenda nu aan dat ik áfspreken moet.

Naar m’n agenda gaan leven deze maand, ’t is zo april!

En dan is ’t weer zo Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Nou en dan wordt het dus écht vakantietijd voor de grijzen.

Kijk en dan wordt het dus weer leven naar je zin, doen waar

Of je zin in hebt… Maar denk ik nu plots: Nieuwe dirigent,

Of onze Kees gaat weg, krijgen we dan nog eerst want ’t koor

Reikt verder dan agenda’s of andere afspraken…, toch…!?

Tot de volgende keer, houdoe!

ERKA.