COLUMN.27.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, tellekus at Kèsmus is mokkur aon deinkun.

Want Zoowpoe zeej aalteit naot kèsdieneej, élluk jaor.

Asse klaor waar: “Edde goet geettun göllie ammaol?

Nouw dan kunde bulluh scheittun!” Twaar tradiessie.

En dus ‘ouwwun we daddur elluk jaor mar opnuuw in!

Nouw waar Zoowpoe toggal nun krasse want zwier 96!

Twaar aalteit beit kaortun: Niej ommus speulen ‘eij!

Reejjun dawweij ‘eur dan aalteit in de gaottun ‘iewwun.

Aalteit, want ze speulde zo ommus (vals) atmar kon!

Nouw de Kest is goet vurlwôppun, nouw die kiloows nog.

En dan óp naort juubieleejumjaor, ôôs 21-ste jaor.

Niks mis meej dur zendur mar zat dietniej gaolt ‘èmmun!

Kik, en das nouw net de kraagt vant koor, van ôôs koor:

Omzien naor fouwtun, vuruitkeijkun naor de toekomst.

Omzien naor fouwtun, bespreejkun, zaant turoowvur dus.

Reejjun wurrommik jil poowzietief uitkeijk naor nuuwjaor!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes telkens als‘t Kerstmis is moet ik'r aan denken.

Want ons Opoe zei altijd, na het Kerstdiner, élk jaar.

Als ze klaar was: “Hebben goed gegeten jullie allemaal?

Nou dan kun je bullen (oud goed) kakken!” ’t Was traditie.

En dus houden we dat er elk jaar maar weer opnieuw in!

Nou was ons Opoe toch nogal ’n krasse, ze werd 96 jaar.

T’was altijd bij het kaarten: ‘Niej ommus speulen hè!’

Reden waarom wij haar dan altijd in de gaten hielden.

Altijd, want ze speelde zo ‘ommus’ (vals) als ’t maar kon!

Nou, de Kerst is goed verlopen, nu die kilo’s nog er af.

En dan op naar het jubileumjaar, ons 21-ste jaar.

Niks mis mee, zijn er maar zat die‘t niet gehaald hebben!

Kijk, en dat is nou net de kracht van het koor, óns koor:

Omzien naar fouten en vooruitkijken naar de toekomst.

Omzien naar fouten, bespreken en zand er over dus.

Reden waarom ik heel positief uitkijk naar ‘n nieuw jaar!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN 19.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, kben beejzig meejjun oowvurzigt vant jaor,

Want de jaorwiessullung kom d’aorrug digturbeij.

Akkut goettèm dannist de neejguntiende kjir damme

Nuuwjaor vierrun meet koor, want volgunt jaor zemme

En bleijvun we jin jaor langur dus twintug jaor saommun!

Noggal wah vur ‘n korkuh daddin De Zwaon begon meej

Tog gulleijk al zon 35 leejjun, meej jin akkordiejoownist.

Reejdulluk snel liep daddop, intussun zittun we woggur.

Akkut trouwus naolees int juubieleejumboekste veif jaor,

Nouw dan waarrun we al in 1977 opgericht, tiepfouwtje…

En, kèmmur noggis oowvur naogedogt, twintug jaor al!

Nouw, zen mar zat koorrun in Ettunleur diet niej aoldun!

Kèk mar int boekske van de Gummjinte van un paor jaor

Of mjir jaorrun geleejjun wellukke nouw ammul weg zèn!

Om dus vurt koor poowziettief teinduggun mee de weins:

Reejdulluk lol leut en guzzontheit vur Kèssemus en 2017!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben bezig met een overzicht van ’t jaar.

Want de jaarwisseling komt erg snel dichterbij.

Als ik ‘t goed heb dan is ’t de negentiende keer dat we

Nieuwjaar vieren met ‘t koor, want volgend jaar zijn we

En blijven we een jaar langer dus twintig jaar samen!

Nogal wat voor een koor dat in De Zwaan begon met

Toch gelijk al zo’n 35 leden, mét één accordeonist.

Redelijk snel liep dat op, intussen zitten we veel hoger.

Als ik ‘t trouwens nalees in’t jubileumboekje van vijf jaar,

Nou dan waren we al in 1977 opgericht, typ-foutje…

En, ik heb er nog eens over nagedacht, twintig jaar al!

Nu zijn er diverse koren in Etten-Leur die ‘t niet haalden!

Kijk maar in ‘t boekje van de Gemeente van ’n paar jaar

Of meer jaren geleden, welke er nu allemaal weg zijn!

Om dus voor ’t koor positief te eindigen met de wens:

Redelijk veel lol en gezondheid voor Kerstmis en 2017!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.12.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, agge zowas ikke wellis mor reejjageerrun op

Wattur is gebeurt, dan ‘aarde vandeweek un makkie.

Allus zaat vol iedurjin in de auwla van de KSE waar

Nuttuurluk un bietje gespannun want zouwt goet gaon?

En das nuttuurluk normaol, want twee zukke koorrun,

Nouw, daor zit noggal vurschil in steil en uitvoerring!

Tog giengut goet, twaar wel aandurs, ut vurschil waar

Reejdulluk frappaant, want ge mottut marris bedeinkun,

Agge naor ‘OowWenDeSeents’ injis ‘Stille Naagt’ wort…

Nogwa aandurs waar agge die mannun zaag zweejvun

En dan ôôs jil zagjus ziet deinnun, vurschil mottur zèn.!

Noggiets nao ‘BettelHiem’ opt scherm in de zaol gewort:

Kende geij dá lietje oowvur Betlee’em? Isdaddun nuuw?

Og twaar wir un priema Wienturkonsert, wei tevreejjun,

Ok zöllie vant WeeEmKaa én bullangreijkur Ut Puubliek!

Reejjun vandeweek is lekkur nao praottun en ziengun!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, als je, zoals ik, weleens moet reageren op

Wat er is gebeurt, dan had je deze week ’n makkie.

Alles zat vol, iedereen in de aula van de KSE was

Natuurlijk een beetje gespannen want zou ‘t goed gaan?

En dat is natuurlijk normaal, want twee zulke koren

Nou, daar zit nogal verschil in, in stijl en uitvoering!

Toch ging het goed, ‘t was wel anders, het verschil was

Redelijk frappant, want je moet maar eens bedenken,

Als je na ‘OhWhenTheSaints’ ineens ‘Stille Nacht’ hoort…

Nog iets anders was het als je die mannen zag zweven

En ons dan heel zachtjes ziet deinen, verschil moet er zijn!

Nog iets: Na‘BattleHymn’ op’t scherm, in de zaal gehoord:

Ken jij dát liedje over Betlehem? Is dat een nieuw liedje?

Och het was een prima Winterconcert, wij waren tevreden

Ook zij van het WMK, en belangrijker nog: ’t publiek!

Reden om deze week ’s lekker na praten en ziengen!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMN.05.12.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, kzit ‘ier jil aljin vurt koor te scheijvun,

Want tis Sienturklaos en ik mot dan tog reijmun.

Ammul vur tkoor oftur niks aandurs is aon daant,

Nog op de weerult, dant koor of nun muuziekaant.

En vandeweek wier efkus leutig gezongun daor,  

Nun zeejkurre Theeja en Bart, waerrun fèftug jaor, 

Tog, waarrun ze getrouwt, meej mukkaorre zöllie.

Reejjun dus om efkus saomun te ziengun vur hullie.

At klaor waar moessun we gleik wir deur, want ‘eej,

Nouw ist zoow wir tWienturkonsert in de KaaEsEej.

En dus mottur gurripputteert worrun, vurt de leste

Notjus, puntjes en sliengurkus, van en vur tbeste

Konsert damme gaon maokkun, kommunde neejgunde!

Om meej die van de Klundert, van Kees sun WeeEmKaa,

Oôze suupporturs en sponzoorrun as de wiedduweergaa!

Reejkun mar damme assertief en gekonsentreert zèn!!

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertaling:

Zwaantjes, k’zit hier heel alleen voor ’t koor te schrijven,

Want ‘t is Sinterklaas en ik moet dan toch rijmen.

Allemaal voor ‘t koor of er niets anders is aan de hand,

Nog op de wereld, dan ‘t koor of een muzikant.

En deze week werd even leuk gezongen daar,

N’n zekere Thea en Bart, waren vijftig jaar,

Toch, waren ze getrouwd, met elkaar, zullie.

Reden dus om even samen te zingen voor hunnie.

Als ‘t klaar was moesten we gelijk weer door, want hé,

Nou is het zo weer het Winterconcert in de K.S.E.

En dus moet er gerepeteerd worden, voor de laatste,

Nootjes, puntjes en slingertjes, van en voor ’t gaafste

Koncert dat we gaan maken, komende negende!

Om met die uit de Klundert, van Kees z’n W.M.K.,

Onze supporters en sponsoren als de wiedeweerga!

Reken maar dat we assertief en geconcentreerd zijn!!

Tot de volgende keer,

ERKA.

 

COLUMNS

COLUMS.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

.                                                        

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMN. 13.06.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes ak dih zit tescheijvun eknet munnenauto ingelaoien.COLUMNSWant weij gaon morruggu vur driej weejku naort fraanse laant.

At ammul goet gaot tummienste, want tis waor weij naor toe wullen

Niks dan kwaoi weer wir, en nog, en al efkus, net as 'ier nouw.

En durrom zittikdih nouw de zondagaovont te schreijvun en

Nouw gaok vraogun aan Swies om dih morruggun op de saait

Te gaon zettun, want ik ben dan ondurwegen, en in denauto 

Raokkit van de weg en de kaort akdan gaoi zittun pennun!

Addugullie van de week gaot ziegun vurrut Zoowmurkonsert,

Nouw, dan zit ik waorscheinluk wok wel aonnun wentje wor.

En 'oowpunluk meej wah beejtur weer wir want dih weer...

Nouw, dah vurvilt jil snel, en dannis un wentje wir wel welkom.

Kloptog 'ei, nieddan, want meejjun wentje wende wel sneller,

Om dan wir snellur, lekkur wir meej goei weer wir, te fietsun.

Op en neer wir, un klimmukke 'ier un klimmukke daor, lekker!

Reejjun om tooppun dadduhgullie ut goet doet vandeweek.

Tottatwirris,

ERKA.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling:

Zwaantjes, als ik dit zit tCOLUMNSe schrijven heb ik net m'n auto ingeladen.

Want wij gaan morgen voor drie weken naar het Franse land.

Als het allemaal goed gaat tenminste, want waar wij naar toe gaan,

Niks dan slecht weer weer, en al, en efkes, net als hier nu.

En daarom zit ik dit nu op zondagavond te schrijven en 

Nu ga ik vragen aan ons Wies om dit dan morgen op de site

Te gaan zetten want ik ben dan onderwegen, en in de auto.

Raak ik van de weg en de kaart als ik dan ga zitten pennen.

Als jullie van de week gaan zingen voor het Zomerconcert

Nou, dan zit ik waarschijnlijk ook wel aan 'n wijntje hoor.

En hopelijk met wat beter weer weer, want  dit weer...

Nou dat verveelt heel snel en dan is 'n wijntje heel welkom! 

Klopt toch he, niet dan, want met 'n wijntje wen je sneller.

Om dan weer sneller, met goei weer weer, weer te gaan fietsen.

Op en neer weer, klimmetje hier klimmetje daar, lekker!

Reden om te hopen dat jullie het goed doen vandeweek.

Tot de volgende keer,

   

 

 

 

 

 

 

COLUMN.06.06.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, addegöllie dih kunt leejzun, dan witte göllie twok.

Want kben vur’uist, kzit ergus aandurs, kzit niemmur op mun plek.

Aandurs wok, un bietje beejtur leejsbaordur mussgient, en:

Nouwwèk un eijgun plekske, un eijgun blatzeijde, un eijgun ingang.

En, oftta nouw vurruitgang is, dat mot dan in de toekomst nog

Naodur gaon bleijkun, want tzal vur jöllie en mein wennun zèn!

Tog ekkut wok nog vur mukkaor gekreejgun om nèffe mukkaor,

Reejgultje vur reejgultje te schreijvun en af te laottun drukkun.

Ammul vurt goeije doel, ammul vur de beejturre leesbaor’eit!

Nouw worrut aljin nof efkus wennen aon mukkaor en aon allus…

En dan vinnik dak nog efkus op vandeweek turrug mot kommen.

Niks mjir en niks miendur ist om de kraant oowpun te slaon en dan

Kees en Elvis te zien staon, grwots en wok nog klein veurrin en op.

Om nouw te zeiggun dattie dur goet op stong…, mar koop dattie nouw

Ok nog van dah beeld afkomt, want om daarmeej oowvur te bleivvun,

Regttuit: tzouwwun blammaoge zen tog, saomunwônnun meej zoowiets…

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

COLUMN.30.05.2016.

Torzjineel:

Zwaontjes, Stuur vroeg mein om vurtaon op de leejdunpaagienna te gaon  staon.

Want twaar un proowbleem op de vurnuuwde saait, dagge mar jin burrigt ziet.

Ak munne kollom geschreejvun ‘èm en geplaotst ‘èm op de saait dan ist dus

Niej meugelluk om un aandur berigt dur wok op te zetten zondur dat wegzakt...

En das vurt leejzun wah moeijlukkur dus, niej oowvurzigtulluk dus zoowgezeet.

Nouw gaokda nuttuurluk meejttie van de saait oowvurleggun, want dastbeste.

Tummienste da vinnik, dus zummuh vanmiddag is gaon bekeijkkun ‘oewenwah.

Reejjun om wirris efkus nao te deinkun oowvur wanogmjir dur ammul waar.

Ammul dus waar, twaar tog wel aarrug ‘eij, vandeweek, isttieje Kees dur wir.

Nouw waarttie mar jin week weg, vakkaanssie of zoow, dus waartiedurwirwel.

En nouw moessun we injins wir dah lietje gaon ziengun, witte wel daffan Riet.

Niks mis meej, mar veurugge week aarrun wafgesproowkun tniemmur te doen.

Kikkis, afspraok is afspraok, tog, nieddan, tmot tog niej gekkur worrun ‘eij!?

Om nun kjir te jinnundertuggun is tot daortoew, mar ellukke week opnuuw…!?

Onmeuggelluk om dan sirriejeus te bleijvun tog, Rietje, zaddoekkun of niej!

Reejjun om wir veurruit te keijkun naor de volgunde ripputtiessie, watdanwirris.

Tottatwirris,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

    

Vertaling:

Zwaantjes, als jullie dit kunnen lezen, dan weten jullie ’t ook.

Want ik ben verhuisd, ik zit ergens anders, ik zit niet meer op m’n plek.

Anders ook, een beetje beter leesbaarder misschien, en:

Nu heb ik ‘n eigen plaatsje, ’n eigen pagina, ’n eigen ingang.

En, of dat nu vooruitgang is, dat moet dan in de toekomst nog

Nader gaan blijken, want het zal voor jullie en mij wennen zijn!

Toch heb ik ‘t ook nog voor elkaar gekregen om naast elkaar

Regeltje voor regeltje te schrijven en af te laten drukken.

Allemaal voor het goeie doel, allemaal voor de betere leesbaarheid!

Nou wordt het alleen nog even wennen aan elkaar en aan alles…

En dan vind ik dat ik nog even op ‘van-de-week’ terug moet komen.

Niets meer en niets minder is ’t om de krant open te slaan en dan

Kees en Elvis te zien staan, groots en ook nog klein voorin en op.

Om nou te zeggen dat hij er goed op stond…, maar ik hoop dat hij nu

Ook nog van dat beeld afkomt, want om daarmee over te blijven,

Rechtuit: ’t zou ’n blamage zijn toch, samenwonen met zo iets…

Tot de volgende keer,

ERKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling:

Zwaantjes, het Bestuur vroeg mij om voortaan op de ledenpagina te gaan staan.

Want ‘t was ‘n probleem op de vernieuwde site, dat je maar een bericht ziet.

Als ik mijn column geschreven heb en geplaatst heb op de site dan is ’t dus

Niet mogelijk om ‘n ander bericht er ook op te zetten zonder dat ’t wegzakt…

En dat is voor het lezen wat moeilijker dus, niet overzichtelijk dus zogezegd.

Nou ga ik dat natuurlijk met ‘hun’ van de site overleggen, want dat is ’t beste.

Tenminste dat vind ik, dus zullen we vanmiddag ‘s gaan bekijken, hoe en wat.

Reden om weer eens even na te denken over wat er nog meer allemaal was.

Allemaal dus was, ‘t was toch wel erg hè van de week, is die Kees er weer,

Nou was hij maar een week weg, vakantie of zo, dus was hij er weer wel.

En nou moesten wij ineens wéér dat liedje zingen, weet je wel dat van Riet.

Niks mis mee, maar vorige week hadden we afgesproken ’t niet meer te doen.

Kijk ‘s afspraak is afspraak, toch, niet dan, ’t moet toch niet gekker worden hè!?

Om ’n kéér te eenendertigen, is tot daar aan toe, maar elke week opnieuw…!?

Onmogelijk om dan serieus te blijven toch, Rietje, zakdoek of niet!

Reden om weer vooruit te kijken naar de volgende repetitie, wat er dan weer is.

Tot de volgende keer,

ERKA.