COLUMN.19.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis mukkaast zoowweit, tis zoow de jinnuntwintugste!

Want de woensdag ist zoowweit, we meuguh wir, tgaowwir los!

Ammul goettenwel, mar ik kreejg, vur targief, nuuwe lietjus.

Nouw schrokkik mun eigguh lam, want we gaon enguls zienguh…

En dawwaar vur mein un vurrassing, want toenkis wég waar,  

Niej waar dus, vakkaassie ofzoow, ‘emmuhzut gezeejt dasse,  

Tummienste zoow zeejjuhzut, jin kjir int jaor vremd gaon…

Reejjuh dus dammuh strak ‘sumweir buttwien’ gaon zienguh!

Ammul goettenwel, mar op de saait stao damme aljin mar

Neejdurlaanse leejvunslietjus, en/of oud ‘ollaanse vannut

Egte poowpuulleire zjenre zulluh zienguh, en nouw dus…

Nouw, motdan de saait en/of ut klupreejgullumment niej

Komme te vurraandurruh, aon guppassust worruh, of niej?

Og we waagte gwon af oet zal gaon, mussgient vallut ammul

Ommus wir wel meej, want weij vant koor, kunnuh veul aon!

Reejkun mar dakkur naor uitziej, naor aonstaonde woensdag!!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is bijna zo ver, ’t is zo de eenentwintigste!

Want woensdag is ’t zo ver, we mogen weer, ’t gaat weer los!

Allemaal goed en wel, maar ik kreeg, voor ’t archief, nieuwe liedjes.

Nou schrok ik mezelf lam, want we gaan in ‘t Engels zingen!

En dat was voor mij een verrassing, want toen ik ’s weg was,

Niet er was dus, vakantie of zo, hebben ‘ze’ ’t gezegd dat ze

Tenminste zo zeiden ‘ze’ het, een keer in’t jaar vreemd gaan…

Reden dus dat we straks ‘somewhere between’ gaan zingen!

Allemaal goed en wel, maar op de site staat dat we alleen maar

Nederlandstalige Levensliedjes, en/of oud Hollandse van het

Echte populaire genre zullen zingen, en nu dus…

Nou, moet dan de site en/of het clubreglement niet

Komen te veranderen, aan gepast gaan worden, of niet?

Och we wachten af hoe ‘t zal gaan, misschien valt het allemaal

Ook wel weer mee, want wij van ’t koor, kunnen veel aan!

Reken maar dat ik er naar uitzie, naar aanstaande woensdag!!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.12.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tmot niej gekker worruh, want tkan zoowmar!

Weij, ikke en die van meijn, waarruh aont fietsuh en weij

Aarrunnut plan om naor Nipsuh te fietsuh, fummielliebezoek.

Nouw en dan komde laast Scheif, en dan mottuh liengsaf

En laast Kier Rwajjal naor de Lange Schouw en dan deur  

Naor den ‘Oorrundonk, mar dan jist laast bos oowvur  

Tfietspad en naort Kuppellukkuh, waor ge kunt schaftuh.

Ritje gemokt zoowwas buschreejvuh en naort Kuppellukkuh.

Ammuh daor zittuh worrumme gestoort durrun tillefontje.

Nouwwist togwel aarrug ‘ei, dagguh in Bels aon de koffiej zit

En de vraog kreit “Wurrum kwaamde gölliej niej beij ôôs?”

Nöuw wiessuh weij niej dattie van van Nipsuh wokkal int Scheif

Koffiej gaot drienkuh, mar om dan efkus trug te reijjuh…

Og, zoow ziedduh dan mar wir waor ze vant koor ammul

Oowvur en deur en laast reijjuh vur de koffie en nuttuurluk

Reejdulluk wah (of veul) lekkurs dur beij, deink, tog….(?).

‘Oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t moet niet gekker worden, want ’t kan zo maar!

Wij, ik en die van mij, waren aan het fietsen en wij hadden

Al ‘t plan om naar Nispen te fietsen, op familiebezoek.

Nou en dan kom je langs Schijf en dan moet je linksaf

En langs Kir Royal naar de Lange Schouw en dan door

Naar D’n Horendonk, maar dan eerst langs het bos over

T’ fietspad en naar het kapelletje, waar je kunt rusten.

Ritje gemaakt zoals beschreven en naar het kapelletje

Als we daar zitten worden we gestoord door ’n telefoontje.

Nou is ’t toch wel erg hè, dat je in België aan de koffie zit

En de vraag krijgt “Waarom kwamen jullie niet bij ons?”

Nou wisten wij niet dat die van van Nispen ook al in’t Schijf

Koffie gaat drinken, maar om dan even terug te rijden…

Och, zo zie je dan maar weer waar ze van ’t koor allemaal

Over en door en langs rijden voor de koffie en natuurlijk

Redelijk wat (of veel) lekkers er bij, denk ik, toch…(?).

Houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.05.08.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, ‘oe zwaor ist kèmpingleejvun meej dees tempruttuur.

Want kwaar wir efkus weg meej de sleur’ut en twaar waarrum!

Ammul oew ‘eijguh schult, want ge doeggut zelluf, kunde zeigguh…

Nouw dan èddedus gulleijk, want ge doeggut oew eiggunnaon.

En dan komde trug en dan motte wir… plaantjus waottur geejven,

Nog wok wir alle blaorruh weg/opveejguh, want blaorkus, dur zènder

Tog wir jil veul áfguvalluh, deurt waarrummuh weer, wir, dus.

Reejdulluk mwooije acerbwoom èmme weij, meej jil veul rwooije.

Ammul, nouwja, mukkaast ammul, zènzedur áfgevalluh, en das

Nouw égt zônde, wanttut ston zoow mwooij, mar diej laagguh dus…

En dan mottuh, agguh vannoewe tuijn wult gunniettuh, die dan dus

Nouwwir drèk opruijmuh en afvoerruh…, en dan èddedaguddaon,

Kèkttefkus om en dan ziedde dagguh wir opnuuw mot bugiennuh

Omdattie blaorkus gwon bleijvuh valluh, tellekus opnuuw, en wir en…

Og, gekkunnouw wel bleijvuh zeurruh, tis tog zoow en tblèf zoow!

Reejjuh om strak gwon wirris op pad te gaon meejtiejje sleur’ut!!

‘Oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hoe zwaar is ‘t campingleven met deze temperatuur.

Want ik was weer even weg met de sleurhut en ’t was wárm!

Allemaal je eigen schuld, want je doet ’t zelf, kun je zeggen…

Nou dan heb je dus gelijk, want je doet het jezelf áán.

En dan kom je terug en dan moet je weer… plantjes water geven,

Nog ook weer alle bladeren weg/opvegen, want blaadjes, er zijn er

Toch weer heel veel áfgevallen, door het warme weer, weer, dus.

Redelijk mooie acerboom hebben we, met heel veel rode.

Allemaal, nou ja, bijna allemaal, zijn ze er áfgevallen en dat is

Nou écht jammer, want ’t stond zo mooi, maar die lágen dus…

En dan moet je, als je van je tuin wilt genieten, die dan dus…

Nu weer direct ópruimen en afvoeren…, en dan heb je dat gedaan,

Kijk je ’s even om en dan zie je dat je weer opnieuw moet beginnen

Omdat die blaadjes gewoon blíjven vallen, opnieuw, en weer, en…

Och, je kunt nou wel blíjven zeuren, ’t is tóch zo en ’t blíjft zo!

Reden om straks gewoon weer ‘s op pad te gaan met die sleurhut!!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.15.07.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, hèdde göllie wokkal vaort vant koor?

Want tis wir driej weejkuh geleejjuh inmidduls…

Ammut nog driej weejkug vol’ouwwuh dan ist oowvur!

Nouw en dan gaomme dur wir vol’uijt teejgunnaon,

En oeffunnuh vur de Koorrundag in de Nuuwe Noowbulleir.

Nouw weettik niej of diej Nuuwe Noowbulleir strak

Togwir Nuuwe Noowbulleir gao jittuh of worrut strak

Russenttulluk-Nuuwe-Noowbulleir, beij diejjuh nuuwbouw?

Ammul inturrèssaant, mar ik ben égt bunnuuwt oetta

Nouw strak zal gaon jittuh, want ge kun moeijluk

En makkulluk doen, mar tzal tog wir un aonspreejkunde

Nuuwe naom mottuh kreijguh, dieje nuuwbouw daor!

Kik, zumme un aonkeitte doen en saommuh vaststelluh

Oft nun nuuwe naom kreijt, dan dus ammul naor mein 

Opschreijvuh oettie nuuwe naom mot zèn, dan zal ikkut

Rap deurgeejvuh aon de Gummjinte, is dah wok wir klaor!

‘ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, hebben jullie ook al heimwee van ’t koor?

Want ‘t is weer drie weken geleden inmiddels…

Als we het nog drie weken volhouden dan is’t over!

Nou en dan gaan we er weer voluit tegenaan.

En oefenen voor de Korendag in de Nieuwe Nobelaer.

Nou weet ik niet of die Nieuwe Nobelaer straks

Toch weer Nieuwe Nobelaer gaat heten of wordt het

Recentelijk-Nieuwe-Nobelaer, bij die nieuwbouw?

Allemaal interessant, maar ik ben écht benieuwd hoe dat

Nou straks zal gaan heten, want je kunt moeilijk

En gemakkelijk doen, ’t zal tóch weer ‘n áánsprekende

Nieuwe naam moeten krijgen, die nieuwbouw dáár!

Kijk, zullen we een enquête doen en samen vaststellen 

Of het ’n nieuwe naam krijgt, dan dus allemaal naar mij

Opschrijven hoe die nieuwe naam moet zijn, dan zal ik ‘t

Rap doorgeven aan de Gemeente, is dat ook weer klaar!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.08.07.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, göllie ‘èt tog wok wel gukkeejjkuh giesterruh!?

Want we waarruh stiekkum weit gekommuh en tis wirris wa’

Aandurs dan al dah zienguh, tog, diej voetbalsturs!?

Nouw zittur dah wir op en kummuh aon de toer buggiennuh

En aont tennussuh, en, en, en…, want touw mar niej op…

Nouw moessik daorraon deinkuh toenk vanmorrugguh,

Toennet dus, aagtur munne kompjoettur kroowp om nun

Russènttulluke nuuwe kollum te gaon zittuh schreijvuh.

Ammul goet oewe vukkaassie durgukkommuh, of motte nog?

Nouw, beij mein zittuttur vurlwooppug efkus wel op, deink.

Efkus mussgient noggis un paor daogguh naor nuh kèmping.

Noarrun plèkske erruggus ‘ier in Neejdurlaant, mar vur de

Korte toekomst zittuttur verder niemmur in ommur op uijt te gaon

Of te vliegguh, want tkanwirwel vinnik, toef niej op, vinnik!

Om dan tuijs te gaon zittuh te waagtuh totdat de koorvakkaassie

Regttuit is afgullwoppuh en we wir kunnuh gaon ziengguh…!

‘Ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, jullie hebben toch ook wel gekeken gisteren?

Want we waren stiekem ver gekomen en ’t is weer eens wat

Anders dan al dat zingen, toch, die voetbalsters!?

Nu zit dat er weer op en kunnen we aan de tour beginnen

En aan ‘t tennissen, en, en, en…, want ’t houdt maar niet op…

Nou moest ik daar aan denken toen ik deze ochtend,

Toch net dus, achter m’n computer kroop om een

Recentelijk nieuwe column te gaan zitten schrijven.

Allemaal goed je vakantie doorgekomen. of moet je nog?

Nou, bij mij zit het er voorlopig even wel op, denk ik.

Even misschien nog ’n paar dagen naar ’n camping.

Naar ’n plekje ergens hier in Nederland, maar voor de

Korte toekomst zit het er verder niet in om er op uit te gaan

Of te vliegen, want ’t kan weer wel, ’t hoeft niet op, vind ik!

Om dan thuis te gaan zitten wachten totdat de koorvakantie

Rechtuit is afgelopen en we weer kunnen gaan zingen…!

Houdoe,

ERKA.

 

COLUMN.01.07.2019

Torzjieneel:

Zwaontjes, kbennurwir, ben wir jil’uids aongekommuh.

Wel meej de vaststelling dak niej ben aongekommuh!

At musschient onduijdulluk is: effe naodeinkuh dan ‘ei!

Nouw waarrik in Frankreijk, driej weejkkun, weit weg dus.

En ut jinnugste dakkur van oowvur gouwwuh ‘èm is

Nun leejguh portummunneej ennun gubblesseerduh naarrum.

Tis vurveejlunt, dieje regse naarrum, ze zeiguh dattie durt

Reejgulmaottug ‘èffuh meugulluk oowvurbullast is geworruh…

Akkur oowvur naodeink dan ist mein wel duijdulluk: tis van

Nils aandurs dus dan van dieje rwooije wein, diej waar priema

En dus ellukke dag wel un paor gunnoowmuh, en dus isttie

Nouw, dieje regse naarrum, oowvurbullast gurraokt, dus…

Kik, dur zèn dus veurdjilluh en naodjilluh aon/van vakkaassie!

Om nouw wir uijt te zien, nao de vakkaassie, jöllie wir te zien, 

Oowvur zon weejk of zes of zoow, of mussgient tussuhdeur?

Reejjuh om bunnuuwt te zèn naort Zoowmurkonsert: meel effe!

‘Ouwdoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ik ben er weer, ben weer heelhuids aangekomen.

Wel met de vaststelling dat ik niet ben aangekomen!

Als het misschien onduidelijk is: even nadenken dan hè!

Nou was ik in Frankrijk, drie weken, ver weg dus.

En het enigste wat ik er van overgehouden heb is

N’n lege portemonnee en ‘n geblesseerde arm.

T’is vervelend, die rechtse arm, ze zeggen dat die door ‘t

Regelmatig heffen mogelijkerwijs overbelast is geworden…

Als ik er over nadenk dan is ’t mij wel duidelijk: ’t is van

Niets anders dus dan van die rode wijn, die was prima

En dus elke dag wel ’n paar genomen, en dus is-t-ie

Nu, die rechtse arm dus, overbelast geraakt, dus…

Kijk. Er zijn dus voordelen en nadelen aan/van vakantie!

Om nu weer uit te zien, na de vakantie, jullie weer te zien,

Over zo’n week of zes of zo, of misschien tussendoor?

Reden om benieuwd te zijn naar ’t Zomerconcert: mail even!

Houdoe,

ERKA.