COLUMN.15.04.2019.

 

COLUMN.15.04.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, wah mok nouw, ‘ier vanaf mun terras, jist doen?

Want kzit op de kèmping, aagter munne koffie en mun puuzzul.

Akkut goet aar zette ik jist koffie en pakte toen mun puzzelboekske.

Naodeinkunt durroowvur, deejjik jist munne puuzzul, en toen pas…

Er waar dus efkus teit te doen, want mun koffiewaottur moes

Nog koowkun, dus waardur jist un puuzzul en toen pas koffie!

Tis tog aarrug ‘eij, dagge daoroowvur oew eijguh druk mot maokkuh!?

Regttuit gezeejt dus eijgunluk niks gin drukte, niks gin pligtpleejginguh.

Ammul omdak op de kèmping zit, in/bij mun kèrruvennuke, te niksuh.

Niks dan doen wagge leujtug vint, gèirre doet: waandulluh en fietsuh!

En göllie oew eijgun uijtsloowvun, poetsuh, ‘akkuh en reijvun int tuintje.

Naor oew tuintje keijkun ennut schwonmaokkuh, bodschappuh doen…

Kik durris dus un jil grwot égt vurschil tussuh wulluh, kunnuh en meuguh: 

Onteejgunzeiggulluk is dah de kèmping, int zonnukkuh ondur oew luijfultje.

Om dan dur aagtur te kommuh dagge wir naor ‘uis mot, want tis dus 

Reejdulluk snel wir woensdag en dan ist wir ripputtiessie vant koor…

Tottatwirris,’oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wat moet ik nou, hier vanaf m’n terras, eerst doen,

Want ik zit op de camping, op m’n terras, achter m’n koffie en m’n puzzel.

Als ik ‘t goed heb zette ik eerst koffie, pakte toen m’n puzzelboekje.

Nadenkend daarover deed ik dus eerst een puzzel en toen pas…

Er was dus even tijd te doen, want m’n koffiewater moest…

Nog koken, dus was er eerst een puzzel en toen pas koffe

T’is dus erg hè, dat je jezelf daarover druk moet maken.

Rechtuit gezegd dus niks geen drukte, niks geen plichtplegingen.

Allemaal dus omdat ik op de camping zit, bij m’n caravan, te niksen.

Niks doen dan wat je leuk vind, graag doet: wandelen en fietsen

En jullie jezelf uitsloven, poetsen, hakken en rijven in het tuintje.

Naar je tuintje kijken, het schoonzetten en boodschappen doen.

Kijk er is dus echt ‘n groot verschil tussen willen, kunnen en mogen.

Ontegenzeggelijk is dat de camping, in ’t zonnetje, onder je luifeltje

Om er dan achter te komen dat je weer naar huis moet, want ‘t is

Redelijk snel woensdag en dan is ’t weer repetitie van ’t koor…

Tot de volgende keer, houdoe,

 

ERKA.

 

COLUMN LÈSTE RIPPUTTIESSIE VAN ÔÔZE KEES.

(naommus ERKA de woensdag vurrum veurgeleejzun…)

Zwaantjes ôôze Kees is vandaog vurtlèst en dah vink niej leujtug!

Wak gewort’èm en bugreejpunnèm, eettie al zun koorun opgezeet.

Ammul goettenwel, mar dan ist surriejeus en gaottie dunnort op!

Nouw stonnie zon vier jaor vur ôôs te zwaaijun en te gubbaorruh,

En wèmmuh vannum guljirt wah notjus zèn en puntjus durraagtur.

Nogallis schoottie uit zun slof amme die puntjus wirris vurgaattuh.

Tot ergurnis liepput mjistal niej op, mar foeturruh konnie dan wel!  

Reejdulluk rap ljirdun we zun nuuwe arrangementen, som traogur. 

Aalteit, ammut niej kunnuh, schreejf iejjut guwwôn opnuuw uit!

Nouw gaottie weg, weij mottuh weijjur meej Nannie, tzalwel gaon.

En wemmunnum toen meej muzziek ingaolt, dus vinnik dawwum wok

Nouw, meej muzziek mottuh uijtluijjuh, uitzienguh, uitzwaajjuh.

Kik wemmuh dus un lietje van ôôs un bietje oppum ‘èrschreejvuh.

Ommum daormeej te bedaankuh, te jirruh, ut beste te weinsuh!

Oopulluk ziemmun nog wellis trug mar tog, jil veul bedankt Kees,

Reejjuh dammuh nouw, dah lietje, ongeripputteert, gaon zienguh!

Tottatwirris, ‘ouwdoe!

ERKA (EN DE REST VANT KOOR!),

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zwaantjes, onze Kees is vandaag voor ’t laatst en dat vind ik niet leuk!

Wat ik gehoord en begrepen heb, heeft-ie al z’n koren opgezegd.

Allemaal goed en wel maar dan is ’t serieus en gaat hij d’n hort op…

Nou stond hij zo’n vier jaar voor ons, te zwaaien en te gebaren.

En we hebben van hem geleerd wat nootjes zijn en puntjes er achter…

Nog al eens schoot-ie uit z’n slof als we die puntjes weer eens vergaten,

Tot ergernis liep het meestal niet op, maar foeteren kon hij dan wel!

Redelijk rap leerden we zijn nieuwe arrangementen, soms trager.

Altijd, als we het niet konden, schreef hij ’t gewoon opnieuw uit!

Nu gaat hij weg, wij moeten verder met Nanny, ’t zal wel gaan.

En, we hebben ‘m toen met muziek ingehaald, dus vind ik dat we ‘m ook

Nu met muziek moeten uitluiden, uitzingen, uitzwaaien.

Kijk, we hebben dus ’n liedje van ons ’n beetje op hem herschreven.

Om hem daarmee te bedanken, te eren, het beste te wensen.

Och hopelijk zien we ‘m nog wel ‘s terug, maar toch heel erg bedankt Kees!

Reden dat we nu, dat liedje, niet gerepeteerd, gaan zingen!

Tot de volgende keer,

ERKA (en de rest van ’t koor),

Houdoe!

 

 

COLUMN.25.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis ‘eejlaos zoowweit, éij gao nouw égt wég…

Want ôôze Keejs is vandeweek vur tlèst, tis oowvur en uijt!

Ammul dus dur beij zèn de woensdag, en goet beij stem.

Noggis, vur de lèste kjir meej zeijn, oeffunnun in steijl.

En dah buttjikkunt dus damme jil gekonsentreert zèn.

Niks mis meej tog om dah te doen vur zeijn, as jirbuttwon.

Tis nouw vur de toekomst te ‘oowpun damme meej Nanny

Reejgulmaottug wok wir veul gaon ljirrun, aandurs mussgient.

Ammul dus vol eejnergjiej vurt lest vur Kees, meej aondagt,

Naorrum lösturrun, gubbaorkus keijkun, op puntjus lettuh.

En dannum un nèt afsgeijt geejvun, zoowdattie strak

Naodattie vurtrokkun is, meej goeie luijm trug kan keijkun,

Keijkun naor ôôs koor, deinkun meej goeije zin strak, aon ôôs!

Om dan te weejtun dawwum nwooijt zullen vurgeejtun en eij

Oôs wok niej, un saomunwerking afgesloowtun en durzal strak  

Reejgulmaottug aon gedogt gaon worrun: Bedankt Keejs!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ’t is helaas zo ver, hij gaat nu écht weg…

Want onze Kees is deze week voor ’t laatst, ’t is over en uit!

Allemaal dus er zijn woensdag, en goed bij stem.

Nog één keer, voor de laatste keer met hem, oefenen in stijl.

En dat betekent dus dat we heel geconcentreerd zijn.

Niks mis mee toch om dat te doen voor hem, als eerbetoon.

T’is nu, voor de toekomst, te hopen dat we met Nanny

Regelmatig ook weer veel gaan leren, anders misschien.

Allemaal dus vol energie voor ‘t laatst voor Kees mét aandacht.

Naar hem luisteren, gebaartjes kijken, op puntjes letten.

En dan hem een nét afscheid geven, zodat hij straks

Nadat hij vertrokken is, met goede luim terug kan kijken,

Kijken naar óns koor, denken met goeie zin straks, aan ons!

Om dan te weten dat we hem nooit zullen vergeten, en hij

Ons ook niet, ‘n samenwerking afgesloten en er zal straks

Regelmatig aan gedacht gaan worden: Bedankt Kees!

Tot de volgende keer, houdoe.

ERKA.

 

 

COLUMN.18.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, twaar wir goed dammedur wir waarrun.

Want twaar wir efkus geleejuh dammedur waarruh!

Ammul dur de karnuvval, mar volgus mein waarrut

Nou aljin mar durrut Törrufschip, want die moesse

Enkult en aljin mar efkus werrukkuh om de boel

Nouw wirris klaor te maokkuh en wir schwon…

Tis eijgunluk gek dasse vur veijf daoguh karnuvval

Regtaf teejguh ôôs zegguh ge meu niej kommun!

Ammul leuk en aordug, mar nouw konnuh weij dus

Nouw twee kjir niej meej Nanny én Kees oeffunnuh.

En, witte, toenk daorraon dogt, Nanny, aggedah

Nouw int Tengels uijtsprikt ist: Nennie, en das,  

Kèk mar naor, niks mjir of miendur ‘n kienduroppas!

Oeps, zouwwut waor zèn, komse wok op ôôs passuh?

Of zittik nouw op de vurkjirde leijn of gedaagtus…(!?).

Regttuit: kben bleij dammewir konnuh oeffunnuh!

Tottatwirris, ‘oudoe,

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t was goed dat we er weer waren

Want ‘t was weer even geleden dat we er waren!

Allemaal door de karnaval, maar volgens mij was het

Nu alleen maar door ‘t Turfschip, want die moesten

Enkel en alleen maar even werken om de boel

Nu weer eens klaar te maken en weer schoon…

T’is eigenlijk gek dat ze voor vijf dagen karnaval

Rechtaf tegen ons zeggen je mag niet komen!

Allemaal leuk en aardig, maar nou konden wij dus

Nu twee keer niet met Nanny én Kees oefenen.

En, weet je, toen ik daar aan dacht, Nanny, als je dat

Nou in ’t Engels uitspreekt is ‘t: Nènny, en dat is,

Kijk ’t maar na, niets meer of minder ’n kinderoppas!

Oeps, zou het waar zijn, komt ze ook op ons passen?

Of zit ik nou op de verkeerde lijn of gedachten…(!?).

Rechtuit: ik ben blij dat we weer konden oefenen!

Tot de volgende keer, houdoe,

ERKA.

 

 

COLUMN.11.03.2019.

COLUMNS.11.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, tis wir mèirt, tgao gauw, tiswir zoow zoowmur!

Wirris bullasting invullun, keijkun of we wah trugkreijgun…

Ammul diengun diegge vur oew neujs kreit, die mottuh.

Nouw dogt ik beij mun eijgun, wurrom mottuh, kmaokkut

Egt zelluf wel uijt, mar soms…, dan roept de pligt, mottut!

Niks mwoojjur tog dan doen waorge zinninnet as 65-plussur.

Tis dammun aggenda aandurs aongift, want aandurs aak

Reejdulluk gauw munne sleur’ut opgholt en klaorgemokt.

Aandurs gift die aggenda nouw aon dak afspreejkun mot.  

Naor mun agenda gaon leejvun vandemont, tiszoow april!

En dan ist wir zoow Paossun, ‘Eejmulvaort en Pienksturrun.

Nouw en dan worrot dus égt vukkaanssieteit vurde greijzeh.

Kik, en dán worrut dus wir leejvun naor oew zin, doen waor

Of ge zinninet… Mar deinkkik nouw injnins: Nuuwe dieriegent,

Of ôônze Kees gao weg, kreiggun we dannog jist want ut koor

Reijkt weijjur dan aggendas of aandurre afspraokkuh, tog!?

Tottatwirris, ‘oudoe!

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, ‘t is weer maart, ’t gaat snel, ’t is zo weer zomer!

Weer eens belasting invullen, kijken of we wat terugkrijgen…

Allemaal dingen die je voor je neus krijgt, die moeten.

Nou dacht ik bij mezelf, wáárom moeten, ik maak het

Echt zelf wel uit, maar soms…, dan roept de plicht, móet ‘t!

Niks mooier toch dan doen waar je zin in hebt als 65-+-er.

T’is dat m’n agenda anders aan geeft, want anders had ik

Redelijk snel m’n caravan opgehaald en klaar gemaakt.

Anders geeft die agenda nu aan dat ik áfspreken moet.

Naar m’n agenda gaan leven deze maand, ’t is zo april!

En dan is ’t weer zo Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Nou en dan wordt het dus écht vakantietijd voor de grijzen.

Kijk en dan wordt het dus weer leven naar je zin, doen waar

Of je zin in hebt… Maar denk ik nu plots: Nieuwe dirigent,

Of onze Kees gaat weg, krijgen we dan nog eerst want ’t koor

Reikt verder dan agenda’s of andere afspraken…, toch…!?

Tot de volgende keer, houdoe!

ERKA.

 

 

COLUMN.04.03.2019.

Torzjieneel:

Zwaontjes, weij meugen niej naort Törrufschip,

Want tis karnaval en dan zouwwut druk zèn…

At karmaval is, dan ist wok optogt van Ettuh

Naor de Leur of aandursom van Leur naor Ettuh.

En at dan goet is mottut op de mart jil druk zèn.

Nouw, kben gaon keijkun, meettie van mein…

Tis triest dattur zoow weijnug volluk waar, daor.

Rottur waarrut datte optogt om twee uur vurtrok,

Af Leur en om ongeveer ‘alf vier pas op de mart

Naort Gummjintenuijs kwaam…, kwies niej

En ervaorrut nouw pas, de Leur is weit weg, want

Naor andur’alf uur pas aonkommun, dan ist weit!!

Kik, attur dan zoowweijnug volluk is, wurrom

Oow wurrom, meugun weij dan niej kommun naor

Of int Törrufschip om toeffunnun, swoensdags…(!?).

Regttuittut ‘art schreejf ik dinnouw…, errug ‘eij!?

Tottatwirris, ‘oudoe.

ERKA.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertaling:

Zwaantjes, wij mogen niet naar ’t Turfschip,

Want het is karnaval en dan zou ’t druk zijn…

Als ‘t karnaval is, dan is er ook optocht van Etten

Naar de Leur of andersom van Leur naar Etten.

En als ‘t goed is moet ’t op de markt heel druk zijn.

Nou, ik ben gaan kijken, mét die van mij…

T’is triest dat er zo weinig publiek was, daar.

Rotter was ‘t dat de optocht om twee uur vertrok,

Af Leur en om ongeveer half vier pas op de markt

Naar het Gemeentehuis kwam…, ik wist niet

En ervaar ’t nu pas, de Leur is vér weg, want

Na anderhalf uur pas aankomen, dan is ’t ver!!

Kijk, als er dan zo weinig publiek is, waarom

Oh waarom, mogen wij dan niet komen naar

Of in ’t Turfschip om te oefenen, ’s woensdags…(!?).

Recht uit het hart schreef ik dit nou…, erg hè!?

Tot de volgende keer, houdoe.

ERKA.